Cele mai vizualizate

Rezultate I Tur: Alegeri locale Noi din 19 noiembrie 2017 la funcția de primar a or. Sîngera

Primăria or. Sîngera aduce la cunoştinţă faptul că la momentul actual au loc o serie de lucrări în vederea îmbunătăţirii infrastructurii teritoriului

Stimați locuitori și oaspeți ai or.Sîngera, satelor Dobrogea și Revaca, primăria or. Sîngera, Vă invită la inaugurarea pomului de Crăciun la 15

Primăria or. Sîngera, A organizat un mic concert pentru inaugurarea pomul de Crăciun la 15 decembrie 2017 orele 16:00 în curtea Liceului Teoretic

Stimaţi locuitori ai orașului Sîngera, satelor Dobrogea și Revaca, Vă Mulțumesc din suflet, pentru votul acordat, sunt recunoscător pentru fiecare

Rezultate II Tur: Alegeri locale Noi din 3 decembrie 2017 la funcția de primar a or. Sîngera

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului orășenesc Sîngera pentru data de 8 decembrie 2017, ora 9:00. Sunt invitați toți doritorii de a participa

Primăria or. Sîngera aduce la cunoştinţă faptul că la momentul actual au loc o serie de lucrări în vederea îmbunătăţirii infrastructurii teritoriului

Noutati

Primăria or. Sîngera, cu sediul în mun. Chişinău, or. Sîngera str. 31 august nr 22, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de funcţionari publici de execuţie în cadrul aparatului central:

1. Funcţionar public de execuţie, jurist
2. Funcţionar public de execuţie, economist
3. Funcţionar public de execuţie, tineret şi sport
4. Funcţionar public de execuţie, arhitect
5. Funcţionar public de execuţie, gospodării comunale
Şi funcţia de conducere:
1. Manager al Întreprinderii Municipale „Sîngera Service”
Cerinţele posturilor:
• studii superioare de licenţă și/sau masterat echivalente în domeniul contabilitate, audit, economie, management, jurisprudenţă, arhitectură;
• 1 an experiență profesională în domeniu;
• cursuri de perfecţionare profesională;
• abilități de utilizare a computerului;
Avantaje: deţinerea statutului de funcționar public,cunoașterea unei limbi de circulație internațională.
Condiţii de participare la concurs:
La o funcţie publică poate candida persoana, care îndeplineşte următoarele condiţii:
• deţine cetăţenia Republicii Moldova;
• posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică, vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
• este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;
• are studiile necesare, prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
• îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea unei anumite funcţii publice;
• nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive, prin care s-a dispus această interdicţie.
Bibliografia concursului:
1. CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA din 29 iulie 1994
2. LEGEA Administraţiei publice locale nr.436-XVI din 28.12.2006
3. LEGEA cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008
4. LEGEA privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008
5. LEGEA contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007
6. LEGEA privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003
7. LEGEA privind controlul financiar public intern nr. 229 din 23.09.2010
8. Legea nr.16 din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
9. Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
10. Codul muncii nr.154-XVdin 28.03.2003
11. Standardele Naţionale de Audit
12. Standardele Naţionale de Contabilitate www.minfin.md
13. Actele normative in domeniul arhitecturii si urbanismului.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei or. Sîngera, cel tîrziu peste 10 zile de la expirarea termenului pentru depunerea documentelor, şi va consta din proba scrisă şi interviu.
Pentru a participa la concurs, candidaţii urmează să depună dosarul de concurs, care trebuie să conţină în mod obligatoriu:
formularul de participare la concurs
copia buletinului de identitate
o fotografie (format 3×4)
copiile diplomelor de studii
copiile certificatelor de perfecţionare profesională şi/sau specializare, de conferire a titlurilor ştiinţifice
copia carnetului de muncă
scrisori de referinţă
adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (F-086)
cazier judiciar
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a verifica veridicitatea lor.
În situația, în care dosarele de înscriere la concurs se vor depune prin poştă sau prin e-mail, fără a fi autentificate la notar, se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal (sau prin poştă) la Secretarul Consiliului local, pînă la data de 25 ianuarie 2013, pe adresa: Chişinău, or. Singera str. 31 august, 22, Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor de participare la concurs – dna Maria Brinzila, telefon 022 413041

SCOPURILE ŞI SARCINILE DE BAZĂ ALE FUNCŢIILOR PUBLICE VACANTE, CONFORM FIŞEI POSTULUI
Inapoi »
  • Vizualizari: 1097