Cele mai vizualizate

Stimați locuitori și oaspeți ai or.Sîngera, satelor Dobrogea și Revaca, Sunteți așteptați în a 28-a zi a Gustarului să participați la hramului

În a 28-a zi a Gustarului orașul Sîngera a sărbătorit 532 ani de la prima atestare documentară. În memoria primarului or. Sîngera, Mihai LARI, în

Prin prezenta, SRL „Chişinâu-gaz” în calitate de Operator al sistemului de distribuţie a gazelor naturale Vă informează că în conformitate cu

Stimați locuitori și oaspeți ai s.Revaca, or.Sîngera și s.Dobrogea, Sunteţi aşteptaţi la 21 Septembrie 2017 în incinta Casei de Cultură s.Revaca la

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA Vă asigură de înalta sa coconsiderațiune și Vă aducem la cunoștință despre parteneriatul Camerei

Primăria or. Sîngera anunță post vacant pentru ocuparea funcției de: Perceptor Fiscal.

Având în vedere că suntem în perioada desfăşurării curăţeniei de toamna, când se organizează lucrări de salubrizare, evacuare a deşeurilor,

NoutatiDescarca lista persoanelor care au depus cerere
Lista-cereri-loc-de-casa-20.04.2017.pdf [804,8 Kb] (Descarcari: 73)


Anexa nr.1
la decizia Consiliului
nr. 1/6 din 21.02.2003

REGULAMENTUL
PRIVIND ATRIBUIREA LOTURILOR DE PĂMÎNT PENTRU CONSTRUCŢIA LOCATIVĂ INDIVIDUALĂ


I. Dispoziţii generale


1. Regulamentul privind atribuirea lotului de pămînt pentru construcţia locativă (denumit în continuare Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile Codului Funciar al Republicii Moldova din 25 decembrie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, Legea "Privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar", "Regulamentul cu privire la atribuirea terenurilor" aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova din 03.05.1996.

2. Prezentul regulament determină:

- care terenuri de pămînt sunt destinate pentru construcţia locativă;
- categoriile de persoane ce au dreptul de a obţine gratis sau cumpăra lotul de teren pentru construcţia locativă;
- lista documentelor ce trebuie perfectate pentru primirea lotului de pămînt;
- modul şi termenele de examinare, soluţionare a cererilor pentru atribuirea lotului de teren pentru construcţia locativă.

II. Terenurile de pămînt ce sunt destinate
pentru construcţia locativă

A. Condiţiile selectării sectoarelor


3. Terenurile libere, destinate pentru construcţia locuinţelor sunt atribuite cetăţenilor Republicii Moldova în proprietate din fondurile proprietăţii publice, în baza planurilor urbanistice generale ale localităţilor, proiectelor şi schemelor de organizare a teritoriului.

4. Deasemenea se permite atribuirea pentru construcţia locativă terenurile de pămînt situate între spaţii construite unde construcţiile locative vor putea racorda la comunicaţiile inginereşti existente potrivit avizelor instituţiilor de resort, specificate în certificatele de urbanism, cu respectarea normelor şi condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

5. Se interzice atribuirea terenurilor ocupate cu parcuri naţionale, rezervaţi, monumente, complexe arheologice şi istorice în scopuri străine agriculturii şi silviculturii.

III. Categoriile de cetăţeni ce au dreptul la
teren pentru construcţia locativă


6. Loturile de teren pentru construcţia locativă individuală sunt atribuite în mărime de pînă la 600 m. p. următoarelor categorii:( prevederea de 600 m.p. intră în vigoare la 01.01.2007)

a) Familii nou formate (pînă la 5 ani de căsnicie), în care nici unul din soţi n-a beneficiat anterior de lot sub construcţie locativă, nu au dispus şi / sau nu dispun de spaţiu locativ privat, cetăţeni ai Republicii Moldova, unde ambii sau unul dintre soţi sunt născuţi şi ambii locuiesc pe teritoriul oraşului Sîngera, satelor Dobrogea sau Revaca. Persoanelor ce fac parte din această categorie li se atribuie loturile de teren gratuit. Doritorii din această categorie de a primi lot pentru construcţia locativă fără rînd, pot procura terenul prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii;

b) Cetăţenii Republicii Moldova, participanţi la acţiunile militare din Transnistria şi Afganistan, la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, ce au viză de reşedinţă pe teritoriul oraşului Sîngera, satului Revaca, satului Dobrogea nu mai puţin de 10 ani şi nu au primit lot pentru construcţia casei individuale, nu au dispus şi / sau nu dispun de spaţiu locativ privat. Reprezentanţii acestei categorii primesc loturile de teren gratuit. Doritorii din această categorie de a primi lot pentru construcţia locativă fără rînd, pot procura terenul prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii.

c) Tinerilor specialişti al instituţiilor bugetare din teritoriul administrat de Primăria oraşului Sîngera, căsătoriţi ce au viza de reşedinţă în teritoriul or. Sîngera, s. Dobrogea şi s. Revaca nu mai puţin de 2 ani, nu au dispus şi / sau nu dispun de spaţiu locativ privat, li se poate atribui un lot de pămînt pentru construcţia casei individuale de locuit.

d) Consiliul orăşenesc Sîngera este în drept să atribuie loturi sub construcţie locativă individuală pentru anumite categorii de cetăţeni care nu se încadrează în punctele a), b) şi c), dar conform legislaţiei în vigoare li se prevăd aceste înlesniri. În acest caz se face o analiză detaliată de către comisiile de specialitate ale Consiliului şi alte organe de resort competente (pentru această categorie se prevăd nu mai mult de 10 la sută din numărul total de loturi atribuite);

e) Consiliul va prevedea pînă la 5 la sută din numărul loturilor eliberate pe an pentru scoaterea la licitaţie publică, pentru alte categorii de cetăţeni ce vor avea posibilitatea procurării la preţ liber, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la licitaţia funciară.

Notă :
 Sub incidenţa lit. a) cad şi mamele solitare (necăsătorite, nedivorţate);
 Sub incidenţa lit. a) şi lit. c) cad şi persoanele care au participat la privatizarea apartamentului părinţilor, sau au primit o parte din moştenire alături de un părinte în cazul decesului celuilalt;
 În cazul persoanelor din zonele de alunecări de teren, se va recurge la modalitatea încheierii unui contract de schimb al terenului afectat de aceste procese pe un lot pentru construcţia locativă individuală în baza unei Decizii individuale;

IV. Modul şi termenele de examinare, soluţionare a cererilor pentru atribuirea lotului de teren pentru construcţia locativă

A. Modul de amplasare a obiectului


7. Persoanele fizice interesate în atribuirea terenurilor pentru construcţia locativă înaintează Primăriei oraşului Sîngera cereri privind atribuirea terenurilor de pămînt pentru construcţia locativă individuală conform formularului tip (anexa nr. 1 la regulament ).


8. La cerere se anexează următoarele documente:

Pentru atribuirea lotului de teren pentru construcţia locativă cetăţenii trebuie să prezinte Secretarului Consiliului orăşenesc Sîngera:
 Cerere pe numele primarului oraşului Sîngera pentru atribuirea lotului de teren pentru construcţia locativă.
 Certificat de la ÎS „Cadastru” (mun. Chişinău, str. Puşkin 47) referitor la bunurile imobile înregistrate pe parcursul ultimilor ani.
 Copia certificatului de căsătorie.
 Certificatul despre componenţa familiei eliberat de Primăria oraşului Sîngera sau copia contului personal eliberat de APLP.
 Copia buletinelor de identitate.
 Copiile certificatelor de naştere
 Copia cărţii de imobil în întregime.
 certificat de la Primăria de la ultimul loc de trai (în cazul cînd viza de reşedinţă sau domiciliu în or. Sîngera este mai mică de–5 ani) ;

Copiile fiind autentificate de notar sau de Secretarul Consiliului orăşenesc Sîngera. În caz de absenţă a unui document, secretarul restituie actele pentru completare .

Materialele depuse se înregistrează într-un registru care se păstrează în secţia cadastrală.
9. Primăria oraşului Sîngera examinează preventiv cererile solicitanţilor şi le oferă răspunsuri intermediare în termenii stabiliţi de legislaţie.
Comisiile de specialitate examinează cererile cel puţin odată în trimestru şi le înaintează spre aprobare la prima Şedinţă a Consiliului orăşenesc Sîngera din primăvară şi toamnă desfăşurate în perioada „01” octombrie pînă „01” aprilie.

În caz de necesitate comisiile pot solicita prezenţa solicitantului de cerere la şedinţa sa pentru convorbire .

10. Decizia privind atribuirea terenurilor pentru construcţia locativă este emisă de către Consiliul Orăşenesc Sîngera. La şedinţa Consiliului orăşenesc pot participa persoanele cointeresate în atribuirea terenurilor de pămînt pentru construcţia locativă. În extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului orăşenesc trebuie să fie indicat:

 numărul procesului-verbal şi data desfăşurării şedinţei;
 numărul membrilor prezenţi la şedinţă, din efectivul total;
 cui şi în ce scop se atribuie terenul;

11. Pentru fiecare persoană căreia i-a fost emisă decizia cu privire la atribuirea lotului de teren pentru construcţia locativă se întocmeşte dosarul funciar privind atribuirea terenurilor care trebuie să conţină:

 documentele enumerate în punctele 8, 10 ale prezentului regulament.
 memoriul explicativ.
12. După ce Consiliul orăşenesc a decis privind atribuirea lotului de teren pentru construcţia locativă, Beneficiarul în termen de 12 luni depune o cerere către Primărie pentru obţinerea lotului de teren în natură. Primăria oraşului Sîngera eliberează terenul în natură şi autorizaţia de construcţie Conform Regulamentelor respective în termen de 36 luni, în caz contrar decizia se consideră nulă şi solicitantul trebuie să parcurgă din nou etapele 7 – 12 ale prezentului Regulament.

V. Modul şi condiţiile de retragere de la cetăţeni a terenurilor de pămînt destinate construcţiei locative precum şi atribuirea lor altor beneficiar


13. Executarea construcţiei locuinţei private este posibilă numai avînd autorizaţia de construire, eliberată de Primăria oraşului Sîngera.

14. Cetăţenii cărora li s-au atribuit terenuri de pămînt pentru construcţia locativă sunt obligaţi să execute construcţia locuinţei private în termenele şi cu respectarea prevederilor fixate în autorizaţia de construire.

15. Locuinţele private se pot construi cu construcţiile auxiliare aferente pe terenurile alocate în acest scop, asigurîndu-se respectarea prescripţiilor actelor tehnico-normative în construcţii.

16. Documentaţia de proiect pentru construcţia locuinţelor private se elaborează de arhitecţi atestaţi sau instituţii şi firme autorizate prin licenţe - în baza certificatului de urbanism emis la cererea beneficiarului de către Primăria oraşului Sîngera.

17. Terenurile de pămînt, atribuite persoanelor pentru construcţia locativă se retrag din folosinţă şi posesie, în conformitate cu prevederile Codului Funciar, art. art. 23, 24, 25, în baza hotărîrii instanţei de judecată

VI. Dispoziţii finale


18. Se interzice atribuirea lotului de teren pentru construcţia locativă dacă terenul are o altă destinaţie şi nu corespunde condiţiilor prevăzute de prezentul regulament.

19. Se interzice atribuirea lotului de teren pentru construcţia locativă dacă documentele necesare pentru atribuirea lotului au fost elaborate cu abateri de la prezentul regulament, precum şi operarea modificărilor în această documentaţie după eliberarea hotărîrii despre atribuirea lotului de teren pentru construcţia locativă.

20. Se interzice atribuirea terenurilor ocupate cu parcuri naţionale, rezervaţi, monumente, complexe arheologice şi istorice în scopuri străine agriculturii şi silviculturii.

Prezentul Regulament este modificat şi completat prin Deciziile Consiliului orăşenesc Sîngera nr. 5 / 9 din 14.11.2003, nr. 2 / 23 din 20.02.2004, nr. 2/11 din 18.02.2005, nr. 2/29 din 22.02.2006, nr. 5/4 din 15.11.2007, nr. 3/9-4 din 26.05.2009 şi nr. 7/3-9-4 din 12.11.2009, şi 4/2 din 07.07.2010