Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Anunțuri » Primăria or. Sîngera Anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante

Primăria or. Sîngera Anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante

25 Mai 2022, Miercuri
232
0
PRIMĂRIA  OR. SÎNGERA 
Anunță concurs pentru
 1. Ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție:
 1. Specialist principal pentru reglementarea regimului funciar
 2. Specialist percepere fiscală
 3. Specialist principal jurist
 4. Specialist economist
 5. Specialist încorporare și recrutare
 2. Ocuparea funcțiilor vacante de personal de specialitate: 
 1. Specialist principal achiziții publice
 2. Specialist principal agent constatator
 3. Specialist relații cu publicul
 4. Specialist superior protecția drepturilor copilului
 5. Contabil
 6. Specialist principal atragere proiecte
 7. Specialist principal pentru gospodăria comunală
 8. Specialist pentru centru de tineret
 
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009, Primăria or. Sîngera anunță concurs la ocuparea funcțiilor vacante, sus indicate. Concursul constă dintr-o probă scrisă și un interviu, petrecute la sediul Primăriei or. Sîngera (or. Sîngera str. 31 august 1989 nr. 22). 
Proba scrisă are drept scop testarea cunoștințelor și abilităților necesare pentru îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor funcțiilor vacante. Întrebările pentru proba scrisă se elaborează în baza bibliografiei concursului.

Condițiile de bază pentru participare la concurs:
La o funcție vacantă poate candida persoana care îndeplinește condițiile de bază și cerințele specifice minime prevăzute de art. 27 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
 • Deține cetățenia Republicii Moldova;
 • Dispune de capacitatea deplină de exercițiu;
 • Cunoaște limba română  (scris şi vorbit);
 • Nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • În ultimii 5 ani, nu a fost destituit dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit a) și b) din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • Nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • Nu are interdicția de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate, rămas definitiv;
 • Îndeplinește cerințele specifice pentru ocuparea funcției;
Condiții speciale:
- Sunt prevăzute pentru fiecare funcție vacantă separat.
Condiţiile de muncă:
-         Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
-         Program de muncă: luni-vineri, orele 8:00-17:00, pauză de masă 12:00-13:00;
 
Persoanele interesate urmează să depună Dosarul de concurs anexând, în mod obligatoriu, următoarele documente:
 • Formularul de participare (se anexează)
  formular.docx [22,3 Kb] (Descărcări: 11)
  Vizualizare online: formular.docx
 • Copia diplomei de studii si a suplimentului la diplomă
 • Copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesionala
 • Documente ce atestă experiența profesională
 • Documentele de evidență militară (pentru recruți și rezerviști)
 • Cazierul juridic sau declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale (se anexează)
  declaratie.docx [17 Kb] (Descărcări: 10)
  Vizualizare online: declaratie.docx
 • Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (se anexează)
  acrod-prelucrare-date.docx [16,7 Kb] (Descărcări: 5)
  Vizualizare online: acrod-prelucrare-date.docx
 • Certificatul medical 
 
Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs – 17 iunie 2022, ora 16:30
NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate se prezintă în cancelaria Primăriei or. Sîngera (or. Sîngera str. 31 august 1989 nr. 22) împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea acestora sau autentificate de notar. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, documentele urmează a fi depuse scanate și autentificate în modul corespunzător. Această prevedere se aplică până la data termenului limită de depunere a documentelor 17.06.2022, ora 16:30 sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 
Termenul limită a rezultatelor comisiei de concurs privind admisibilitatea dosarului pentru participarea la concurs 21.06.2022
 
Data probei scrise/verbale: 22.06.2022
 
Candidații admiși la concurs vor fi anunțați suplimentar, la posta electronica sau prin telefonul de contact oferit de către candidați în formularul de participare, despre ora la care trebuie să se prezinte la sediul primăriei or. Sîngera pentru proba scrisă/verbală.
 
Telefon 022 41 30 41
e-mail – primaria@singera.md
adresa poștală: or. Sîngera str. 31 august 1989 nr. 22
Persoana de contact: Oleg Donceac
 
 
Bibliografia concursului:
Acte normative:
 • Constituția RM
 • Codul Civil al RM
 • Codul procedura civila a RM
 • Codul administrativ al RM
 • Codul Muncii al RM
 • Codul contravențional al RM
 • Codul funciar al RM
 • Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală
 • Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale
 • Legea  nr. 121/2007 cu privire la administrarea și deetatizarea proprietății publice
 • Legea finanțelor publice și responsabilitățile bugetar fiscale nr. 181/2014
 • Legea nr. 1216/1992 taxei de stat
 • Legea nr. 25/2008 Privind codul de conduită a funcționarului public
 • Legea nr. 82/2017 Integrității
 • Legea nr. 325/2013 Privind testarea integrității profesionale
 • Legea nr. 133/2016 Privind declararea averii si a intereselor personale
 • Legea nr. 270/2018 Privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar
 • Legea nr. 982/2000 Privind accesul la informație
 • Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
 • Legea nr.239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional
 • Legea nr.158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 1. Funcții vacante: Funcții publice de execuție:
Denumirea funcţiei: Specialist perceptor fiscal 
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Colectarea, în teritoriul primăriei or. Sîngera, a impozitelor şi taxelor locale aprobate de către Consiliul orăşenesc Sîngera;
2. Asigurarea evidenţei complete şi integrale a tuturor contribuabililor din or. Sîngera;
3. Conlucrarea cu cetăţenii în scopul respectării termenilor de plată stabiliţi  pentru achitarea impozitelor şi a taxelor locale stabilite;
4. Întocmirea dărilor de seamă lunare, trimestriale şi anuale privind achitarea impozitelor şi a taxelor locale stabilite;
5. Evidenţa bunurilor imobile aflate în posesia populaţiei teritoriului administrat;
6. Pregătirea pachetului de documente pentru încasarea silită a impozitelor şi taxelor de la persoanele restanţiere.
7. Elaborează proiecte de decizii în domeniu, însoţite de notă informativă şi înaintează spre adoptare Consiliului orăşenesc.
 
Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil studii în   domeniu;  drept, economie;
Experienţă profesională: cel puțin 1 an experiență, preferabil experiență în domeniu
Salariu de funcţie: 5030 lei
 
 
Denumirea funcţiei: Specialist principal pentru reglementarea regimului funciar
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:
 1. Ţinerea Cadastrului funciar al oraşului Sîngera:
 2. Conlucrarea cu Consiliul orăşenesc Sîngera şi comisiile de specialitate ale acestuia, elaborarea proiectelor de decizii în domeniul funciar;
 3. Reprezentarea intereselor Primăriei or. Sîngera şi Consiliui orăşenesc Sîngera în relaţiile cu alte autorităţi, instanţe şi instituţii în domeniul relaţiilor funciare;
 4. Implementarea şi promovarea politicilor în domeniul reglementării regimului funciar.
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul geodeziei, cadastru, drept sau administraţie publică;
Experienţă profesională: cel puțin 1 an experiență, preferabil experiență în serviciu public
Salariu de funcţie: 5930 lei
  

Denumirea funcţiei:  Specialist principal jurist
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:
 1. Reprezentarea intereselor Primăriei or. Sîngera, colaboratorilor Primăriei în toate instanţele de judecată, organele administraţiei publice, organele de forţă (poliţie, procuratură) şi în alte organizaţii
 2. Implementarea procedurilor de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici şi promovarea politicii în domeniu:
 3. Participarea nemijlocită  la elaborarea politicilor şi concepţiilor ce ţin de gestionarea şi administrarea bunurilor organului administrativ-teritorial: 
  - Examinarea materialelor şi prezentarea, conducerii Primăriei, propuneri privind casarea, conservarea, gajarea, darea de arendă, transmiterea de la balanţ la balanţ a bunurilor administraţiei publice locale.
  - Asigurarea evidenţei şi eliberării orderelor de repartiţie a spaţiului locativ în blocurile locative.
  - Asigură controlul şi eliberarea autorizaţiilor de activitate a unităţilor comerciale, amplasate în teritoriul gestionat de Primărie.   
 4. Conlucrarea cu Consiliul orăşenesc Sîngera. 
  - Participarea la elaborarea, în modul stabilit, a propunerilor şi avizelor la proiectele actelor legislative şi normative, proiectele deciziilor ce ţin de domeniul de activitate a  Primăriei. 
  - Avizarea proiectelor de decizii, dispoziţii emise în cadrul activităţii primăriei şi Consiliului orăşenesc Sîngera.
  
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul dreptului.
Experienţă profesională: minimum 1 an în domeniul dreptului. 
Salariu de funcţie: 5930 lei
 
Denumirea funcţiei:  Specialist economist
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Calcularea şi întocmirea bugetului în partea de venituri şi cheltuieli, întocmirea proiectului de reţea, state şi contingente ale instituţiilor finanţate de la bugetul or.Sîngera.
2. Întocmirea şi coordonarea cu conducătorii instituţiilor bugetare a devizelor de cheltuieli şi calculelor de deviz.
3. Calcularea şi întocmirea listelor de tarifare a lucrătorilor bugetari.
4. Efectuarea controlului permanent asupra respectării numărului de ore conform planului de învăţământ , statelor titular aprobate în baza ordinelor emise de Ministerul Finanţelor al RM.
5. Controlul asupra respectării limitelor de consum a resurselor termoenergetice, apei, serviciilor de telecomunicaţie, cheltuielilor pentru întreţinerea automobilului. Evidenţa consumului şi distribuirea limitelor  aprobate între instituţiile bugetare.
6. Evidenţa şi distribuirea limitelor de personal şi fondului de salarizare pe mijloacele  de bază şi speciale.
7. Evidenţa modificărilor parvenite în partea de venituri şi cheltuieli ale bugetului.
8. Evidenţa cheltuielilor efective (forma nr.309).
9. Întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă în termenii stabiliţi:
10. Elaborează proiecte de decizii pentru soluţionarea chestiunilor din domeniul financiar, ce ţin de competenţa Consiliului;
11. Implementarea şi promovarea politicilor în domeniul evidenţei contabile.
 
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul evidenţei contabile sau economiei;
Experienţă profesională: cel puțin 1 an experiență, preferabil experiență în serviciu public, domeniul economic, contabilitate
Salariu de funcţie: 5030 lei
 

Denumirea funcţiei: specialist încorporare și recrutare
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:
 
      1. Asigurarea supravegherii situaţiei oraşului în domeniul protecţiei civile;
      2Organizarea procedurilor de încadrare a recruţilor în serviciul militar; 
      3. Coordonarea activităţilor Gărzilor populare din oraşul Sîngera.
 
Studii: preferabil studii Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul administraţiei publice,  dreptului, pedagogie, militărie.
Experienţă profesională: cel puțin 1 an.
Salariu de funcţie: 5030 lei
 
 
II.      Funcții vacante: Personal de specialitate
 
Denumirea funcţiei: Specialist principal achiziții publice
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:
 • Să Asigure organizarea licitaţiilor, conform Legii privind achiziţiile publice şi procedurilor speciale, solicitate de alți finanțatori.
 • Să fie responsabil pentru operaţiile generale de achiziţii publice ale primăriei or. Sîngera, în conformitate cu Legea achiziţiilor publice din Republica Moldova și procedurilor internaționale (PRAG);
 • Să organizeze şi monitorizeze activităţile achiziţiilor publice în implementarea proiectelor legate de achiziţiile serviciilor, bunurilor şi lucrărilor;
 • Să menţină evidenţă exactă cu privire la activităţile achiziţiilor publice de proiect şi să asigure conformitatea cu legislaţia Republicii Moldova și practicilor internaționale privind achiziţiile publice;
 • Să coordoneze activităţile achiziţiilor publice cu alte direcţii conexe. 
   
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul drept, evidenţei contabile sau economiei;
Experienţă profesională: cel puțin 1 an.
Salariu de funcţie: 5930 lei
 

Denumirea funcţiei: specialist principala Agent constatator
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:
 1. Determină faptele ce constituie contravenţii şi întocmește procesul contravenţional în condițiile art.442-444 din Codul contravențional;
 2. Constată, în limitele competențelor sale contravențiile prevăzute în Codul contravențional și acțiunile ilicite ale agenților economici, persoanelor fizice și juridice, conform competențelor atribuite prin Dispoziția Primarului;
 3. Apără drepturile şi libertăţile legitime ale persoanei, apărarea proprietăţii, ordinii publice, a altor valori ocrotite de lege, în soluţionarea cauzelor contravenţionale, precum şi în prevenirea săvârșirii de noi contravenţii;
 4. Aplică sancțiuni contravenționale;
 5. Reprezintă Primăria or. Sîngera în fața autorităților care examinează cauza contravențională, atribuită conform competențelor, constatată în exercitarea atribuțiilor de funcție.
Studii: superioare în domeniul drept, protecție civilă, militare;
Experienţă profesională: minim 1 an în cadrul organelor de Stat și de Drept.
Salariu de funcţie: 5930 lei
 
 
Denumirea funcţiei: Specialist superior protecția drepturilor copilului
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Monitorizarea şi evaluarea situaţiei  copiilor şi  familiilor  cu copii din  localitate, identificarea  copiilor aflați în dificultate  și stabilirea modalităților de protecție a acestora.
2. Asigurarea luării și scoaterii de la evidență a familiilor cu copii aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți.
3. Întreprinderea acțiunilor necesare pentru prevenirea separării copilului de mediul familial sau pentru re (integrarea) copilului în familie.
4. Colaborarea cu autoritățile tutelare locale, teritoriale și centrale în vederea protecției copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, inclusiv prin informarea reciprocă pe problemele de interes comun.
5. Monitorizarea situației copiilor reintegrați în familie și societate.
6. Elaborarea  şi  implementarea strategiilor, programelor  locale privind prevenirea intrării  în  dificultate a  copilului si familiei  şi  protecţia  acestora.
7. Asigurarea  si  promovarea   cu  prioritate  a  interesului superior  al  copilului.
8. Analizează cereri, sesizări din domeniul de activitate al serviciului. Întocmește rapoarte și dări de seamă.


Studii: superioare în domeniul asistență socială, drept.
Experienţă profesională: minim 1 an în domeniu.
Salariu de funcţie: 5220 lei
 
 
Denumirea funcţiei: Contabil
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:
 1. Calcularea şi întocmirea bugetului în partea de venituri şi cheltuieli, întocmirea proiectului de reţea, state şi contingente ale instituţiilor finanţate de la bugetul or.Sîngera.
 2. Întocmirea şi coordonarea cu conducătorii instituţiilor bugetare a devizelor de cheltuieli şi calculelor de deviz.
 3. Calcularea şi întocmirea listelor de tarifare a lucrătorilor bugetari.
 4. Efectuarea controlului permanent asupra respectării numărului de ore conform planului de învăţământ , statelor titular aprobate în baza ordinelor emise de Ministerul Finanţelor al RM.
 5. Controlul asupra respectării limitelor de consum a resurselor termoenergetice, apei, serviciilor de telecomunicaţie, cheltuielilor pentru întreţinerea automobilului. Evidenţa consumului şi distribuirea limitelor   aprobate între instituţiile bugetare.
 6. Evidenţa şi distribuirea limitelor de personal şi fondului de salarizare pe mijloacele  de bază şi speciale.
 7. Evidenţa modificărilor parvenite în partea de venituri şi cheltuieli ale bugetului.
 8. Evidenţa cheltuielilor efective.
 9. Întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă în termenii stabiliţi:
 10. Implementarea politicilor şi procedurilor moderne, reglementate de legislaţia în vigoare în vederea realizării optime a obiectivelor Primăriei oraşului Sîngera.
 11. Aplicarea şi respectarea cadrului juridic a cerinţelor unice şi a mecanismului de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare stabilite de legislaţie. 
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul evidenţei contabile şi economiei;
Experienţă profesională: cel puțin 1 an experiență, preferabil experiență în serviciu public, domeniul economic, contabilitate
Salariu de funcţie: 5030 lei
 

Denumirea funcţiei:  Specialist superior relații cu publicul
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:
 • Organizează sălii de ședințe pentru buna desfășurare a acestora
 • Redactează materiale informative și de comunicare
 • Asigură elaborarea articolelor și publicarea acestora pe pagina web a APL
 • Elaborează comunicate de presă 
 • Stabilește contacte în rândul jurnaliștilor și dezvoltă/menține o bază de date actualizată a acestora 
 • Sprijină participarea reprezentanților APL la evenimente externe de promovare
 • Dezvoltă și monitorizează mesaje și informații privind organizația și programele primăriei
 • Păstrează și arhivează (fizic și electronic) corespunzător documentația generată de îndeplinirea atribuțiilor 
 • Consultă şi orientează populaţia care se adresează la primărie
 • Participă la lucrul comisiilor de specialitate a Primăriei şi ale Consiliului                     orăşenesc;
Studii: va constitui un avantaj studiile superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul jurnalism, comunicare, drept, administraţie publică;
Experienţă profesională: cel puțin 1 an experiență, preferabil experiență în serviciu public
Salariu de funcţie: 5220 lei

                       
Denumirea funcţiei: Specialist principal atragere proiecte
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:
 1. Elaborarea și implementarea proiectelor locale, regionale, naționale și internaționale;
 2. Identificarea problemelor cu care se confruntă raionul Fălești;
 3. Identificarea partenerilor de proiecte din rîndul administrațiilor publice locale,regionale, naționale și internaționale.
 4. Informarea și conștientizarea populației, organelor administrației publice locale, agenților economici privind necesitatea atragerii investițiilor și participarea la programele și concursurile de granturi.
 5. Promovarea politicii de dezvoltare regională, bună vecinătate, Integrare Europeană, istoriilor de succes, privind implementarea proiectelor la nivel local, regional, național și internațional.
Studii: va constitui un avantaj studiile superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul juridic, administrație publică, pedagogic
Experienţă profesională: cel puțin 1 an experiență, preferabil experiență în serviciu public
Salariu de funcţie: 5930 lei
 

Denumirea funcţiei: Specialist principal pentru gospodăria comunală
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:
 • Asigurarea executării lucrărilor de către întreprinderile ce prestează servicii comunale.
 • Coordonarea activității întreprinderilor prestatoare de servicii comunale
 • Monitorizarea executării actelor normative privind soluționarea problemelor ce țin de gospodăria comunală a localității.
 • Examinarea, în limita competenței sale, a petițiilor și adresărilor privind soluţionarea problemelor abordate.
 • Realizarea controlului executării de către întreprinderile de resort a deciziilor Consiliului, dispoziţiilor primarului  în domeniul gospodăriei comunale.
 • Elaborarea proiectelor de decizii ale Consiliului, dispoziţii ale primarului, aferente activităţii sale.
 • Asigurarea activității eficiente și calitative de constatare a contravențiilor administrative comise în domeniul gospodăriei comunale.
 
Studii: Superioare, de regulă în domeniul gospodărie comunală;
Experiență: de preferință cel puțin 1 an experiență în domeniul aferent funcției publice solicitate.
Salariu de funcţie: 5930 lei
 

Denumirea funcţiei:  Specialist pentru centru de tineret
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:
 • Organizează, coordonează și monitorizează, desfășurarea activităților detineret și în ONG-urilor de profil;
 • Elaborează planuri și programe de acțiuni în domeniul tineretului și ONG-urilor;
 • Asigură dezvoltarea parteneriatelor durabile între administrația publică locală și actorii comunitari, în scopul implementării politicilor de tineret;
 • Elaborează și prezintă actele administrative necesare pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor culturale, tineret și ONG;
 • Realizarea activităților de implementare a programelor/serviciilor de tineret;
 • Realizarea activităților de dezvoltare a competențelor profesionale.
Studii: Superioare
Salariu de funcţie: 5030 lei