Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » General » Acord de mediu pentru „Proiectarea rețelei de canalizare pentru un sector locativ din or. Sîngera”

Acord de mediu pentru „Proiectarea rețelei de canalizare pentru un sector locativ din or. Sîngera”

22 Mai 2024, Miercuri
46
0

Acord de Mediu

Urmare a examinării cererii privind emiterea acordului de mediu pentru activitatea planificată „Proiectarea rețelei de canalizare pentru un sector locativ din or. Sîngera”, înregistrată la Agenția de Mediu cu nr. 2446/1-41791 din 14.05.2024, în baza prevederilor Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, Vă comunicăm următoarele.

În procesul de efectuare a analizei informației, au fost luate în considerație cele descrise în cererea emiterea acordului de mediu și s-a determinat planificarea amplasării stației de pompare și lucrărilor de extindere a rețelelor de canalizare gravitațională cu lungimea totală de 8 km pentru un sector locativ din or. Sîngera (450 gospodării sau cca 1250 locuitori). Apele uzate vor fi direcționate la stația de epurare a mun. Chișinău conform Avizului de racordare/branșare.

Rețelele de canalizare vor fi proiectate pe drumurile publice din intravilanul localității, iar stația de pompare a apelor uzate cu capacitatea de 15 l/s și puterea de circa 10 kw, amplasată pe o porțiune de pășune adiacent imobilului cu nr. cadastral 011110324 potrivit Deciziei Consiliului orășenesc Sîngera „Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selective a două bunuri imobile terenuri proprietate a orașului Sîngera pentru amplasarea stațiilor de pompare al rețelei de canalizare din satele Dobrogea și Revaca.

Conform informației descrise în cerere, amplasamentul selectat pentru stația de pompare este situat în zona de protecțe a apelor de suprafață a rîului Ișnovăț (lungimea totală de cca 55 km), la distanța de circa 20 m de la cursul apei, în afara zonelor de protecție a ariilor naturale protejate de stat desemnate prin Legea nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat, a zonelor-nucleu de importanță locală a Rețelei Ecologice.

În rezultat se constată, că activitatea planificată cade sub incidența Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, Anexa nr. 2 pct.13 Orice modificare sau extensie a activităților planificate menționate în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de executare, care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului (modificare sau extindere care nu este inclusă în anexa nr. 1), în coroborare cu pct. 11 lit. c) Stații de tratare a apei uzate (neincluse în anexa nr. 1, cu o capacitate superioară celei prevăzute pentru un echivalent de la 1000 la 150000 de locuitori).

Reieșind din criteriile de selecție pentru determinarea necesității de efectuare a evaluării impactului asupra mediului (Anexa nr. 4 la Legea nr. 86/2014) s-a stabilit, că efecte semnificative asupra mediului în urma implementării activității planificate, lipsesc.

Astfel, Agenția de Mediu, determină că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru activitatea planificată „Proiectarea rețelei de canalizare pentru un sector locativ din or. Sîngera”.

Totodată din particularitățile specifice ale locului de amplasare a activității planificate, la elaborarea documentației de proiect se vor respecta următoarele condiții:

  1. Începerea lucrărilor de construcție, numai în baza rezultatelor prospecțiunilor pedologice și caracteristica pedologică a terenului pentru amplasarea traseului de canalizare.
  2. Respectarea prevederilor Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013.
  3. Respectarea limitei fâșiei riverane de protecție apei de cel puțin 20 m.
  4. Depozitarea conform cerințelor normative și predarea ulterioară a tuturor tipurilor de deșeuri formate în perioada de construire și funcționare pentru valorificare/eliminare agenților economici autorizați în domeniul respectiv, conform prevederilor Legii nr. 209/2016 privind deșeurile.
  5. Informarea de către autoritățile administrației publice locale a populației despre activitatea planificată și asigurarea procesului participativ la luarea deciziei în etapele de proiectare și amplasare a obiectului (Temei: art. 3, lit. d) din Legea 1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător).
  6. Gestionarea deșeurilor din construcții și demolări se va efectua ținîndu-se cont de prevederile CP A.09.04.2014 partea I și partea II.
  7. Participarea inspectorului de stat pentru mediu în comisia de recepție finală a obiectului.

Autoritatea administrației publice locale (primăria or. Sîngera) va plasa anunțul și conținutul Acordului de Mediu la sediul său și pe pagina sa web oficială conform prevederilor art. 10, alin. (8), alin. (9) din Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Conform prevederilor Legii 86/2014, art. 105, alin. (11), acordul de mediu este valabil 4 ani. Inițiatorul poate solicita extinderea termenului de valabilitate al acordului de mediu pentru 1 an, doar o singură dată, cu condiția prezentării către Agenția de Mediu a analizei și argumentelor că situația nu a suferit modificări pe parcursul celor 4 ani. Dacă la expirarea termenului de valabilitate a acordului de mediu inițiatorul nu a obținut aprobarea de dezvoltare a activității planificate, acesta urmează să reia procedura de evaluare a impactului asupra mediului începând cu depunerea cererii în conformitate cu art. 7.

Inițiatorul proiectului și/sau titularul documentației are obligația de a notifica în
 scris autoritatea competentă despre orice schimbare a aspectelor tehnice, precum și în cazul apariției modificărilor de altă natură, care prin evoluția lor au schimbat aspectele fizice în amplasament și au apărut anterior emiterii autorizației de construire.

Notificarea se elaborează în conformitate cu prevederile art. 106 al Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Prezentul Acord de Mediu face obiectul procedurii de contencios administrativ. Exercitarea căilor de atac poate fi efectuată în ordinea procedurală de contestare a actelor administrative stabilită în Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320).