Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » General » Regulile de apărare împotriva incendiilor în campania de recoltare a cerealelor

Regulile de apărare împotriva incendiilor în campania de recoltare a cerealelor

01 Iulie 2024, Luni
57
0
Prin prezenta, Direcția generala economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău, întru asigurarea securității la incendiu în perioada pregătirii și desfașurării campaniei de recoltare a cerealelor și culturilor tehnice din anul 2024, în conformitate cu prevederile Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, lit.x), pct.(l) din art. 29 și Legii nr. 267 din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor, art. 10, 11, „autoritățile Administrației Publice Locale, conducătorii, administratorii, alte persoane cu funcție de răspundere sunt responsabile de îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul din subordine și la obiectivele din gestiune”.

În context, conform prevederilor Hotărârii Guvemului nr. 847 din 07.12.2022 pentru aprobarea Regulilor generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova, se impune respectarea următoarelor prevederi (extras):
Administratorii entităților economice antrenate în campania de recoltare sunt obligați:
 1. să asigure regimul de protecție contra incendiilor în perioada campaniei de recoltare;
 2. să divizeze masivele cerealiere în sectoare cu aria de maximum 30 ha și să asigure izolarea acestora, precum și de-a lungul drumurilor, căilor ferate adiacente și fâșiilor forestiere prin fâșii cosite cu lățimea de cel puțin 6 metri și arate cu lățimea de cel puțin 4 metri;
 3. organizarea alimentării tehnicii cu carburanți și lubrifianți la punctele de alimentare special amenajate, fiind interzis (i) transportul si transvazarea lichidelor combustibile în vase deschise, precum și (ii) alimentarea în lanuri sau la distante mai mici de 100 m de acestea;
 4. Mașinile agricole și autovehiculele trebuie dotate cu câte un stingător cu pulbere și CO2 de 10 1, suplimentar, combinele trebuie dotate cu câte un vas (bidon) cu apă de 100 de litri, o mătură de nuiele cu coadă de 3-4 metri, hârleț și lopată;
 5. dotarea punctelor de recoltare cu posturi de intervenție în caz de incendiu, amenajate pe platforme mobile (remorci) pentru asigurarea intervenției rapide. Lanurile în care se efectuează lucrări de recoltare urmează a fi dotate cu tractoare cu pluguri, discuitoare și cisteme cu apă;
 6. tehnica agricolă, precum și tehnica cu motoare cu ardere intemă antrenată în campania de recoltare se va dota cu sisteme de eșapare a gazelor fierbinți, instalații parascântei, stingătoare de incendiu și mijloace de prima intervenție;
 7. asigurarea controlului riguros cu privire la securitatea anti-incendiară al tuturor edificiilor destinate depozitării și păstrării cerealelor și furajerelor;
 8. organizarea curățirii agregatelor și pieselor combinelor și mașinilor antrenate în procesul de recoltare la finele zilei de lucru și/sau până la intrarea tehnicii agricole în lanuri;
 9. desemnarea persoanelor responsabile de sectoare pentm perioada recoltării spicoaselor și colectării nutrețurilor;
 10. organizarea pazei în regim non-stop a lanurilor de grâu și altor culturi cu pericol de incendiu;
 11. asigurarea organizării instruirii personalului antrenat în campania de recoltare;
 12. taberele temporare de câmp trebuie amplasate la o distanță de minimum 100 de metri de la masivele de cereale, locurile de treierat. În jurul taberelor de câmp și a locurilor de treierat se ară o fâșie cu lățimea de minimum 4 metri.
Totodată, în cazul înregistrării unor eventuale incidente sau altor cazuri excepționale, în sensul menționat mai sus, solicităm informarea de urgență a serviciilor speciale abilitate, precum și a Direcției generale economie, comerț și turism a CMC la telefon: (022) 22-73-88 (persoana responsabilă - dl. Alexei Platon).