Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » General » Privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Sîngera și satele Dobrogea și Revaca

Privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Sîngera și satele Dobrogea și Revaca

25 Mai 2021, Marți
601
0


REGULAMENT

privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Sîngera și satele Dobrogea și Revaca

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale 

 1. Regulamentul privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Sîngera și satele Dobrogea și Revaca (în continuare - Regulament) stabileşte cadrul juridic unitar privind asigurarea curățeniei pe raza administrativ-teritorială a orașului Sîngera, inclusiv a satelor Dobrogea și Revaca.
 2. Regulamentul este elaborat în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. h) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, art. 10 lit. f) din Legea cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale nr. 591/1999 şi are drept scop stabilirea unor norme privind asigurarea curăţeniei în localitate, în coraport cu dreptul fiecărei persoane la menţinea unui mediu sănătos şi curat de viaţă şi stabilirea unor norme estetice ale localităţii.
 3. Prevederile Regulamentului sunt obligatorii pentru toţi locuitorii (cu sau fără viză de reședință) or. Sîngera, satelor Dobrogea și Revaca precum şi pentru toate persoanele ce traversează, vizitează, activează sau se află în raza teritorial administrativă a or. Sîngera, inclusiv în calitate de   proprietari sau titulari ai altor drepturi reale sau de creanţă în coraport cu bunurile imobile (case de locuit, vile, instituţii de învăţământ, medicale, de cultură, sport, etc.),   precum şi pentru agenţii economici din teritoriu, indiferent de forma lor organizatorico-juridică, instituțiile publice, sau orice altfel de instituții și asociații din teritoriu.
 4. Asigurarea curățeniei trebuie să se realizeze pe baza următoarelor  principii:
  1. protecţia sănătăţii populaţiei și a mediului;
  2. responsabilitatea faţă de toți cetăţenii și mediu;
  3. conservarea şi protecţia mediului înconjurător;
  4. conștientizarea populației și antrenarea acesteia în acțiuni de protecție a mediului.

 

CAPITOLUL II

Reguli principale privind încheierea contractului pentru prestarea serviciului de gestionare/evacuare a deșeurilor

 

 1. Sunt obligați să încheie contract pentru prestarea serviciului de gestionare/evacuare a deșeurilor (în continuare - contract) cu operatorul desemnat de către Consiliul orașului Sîngera, sau, după caz, cu un agent economic specializat, care deține autorizațiile de mediu corespunzătoare, următoarele categorii de persoane (în continuare – utilizatori):
  1. fiecare proprietar de casă de locuit (dată sau nu în exploatare), asociație de locatari (în cazul blocurilor de locuit cu apartamente), întovărășire pomi-legumicolă;
  2. în cazul blocurilor de locuit care nu au formată asociație de locatari – fiecare proprietar de apartament (sau, după caz, grup de proprietari);
  3. agenții economici care activează pe teritoriul administrativ teritorial al or. Sîngera, indiferent de forma lor organizatorico-juridică, inclusiv întreprinzătorii individuali și deținătorii de patentă;
  4. instituțiile publice sau orice alte instituții care activează în teritoriu.
 2. Prin derogare de la pct.5, utilizatorii pot fi exceptați de obligativitatea încheierii contractului, în cazul în care demonstrează că nu produc deșeuri sau că le evacuează de sine stătător, cu respectarea legislației, în locuri special amenajate. Excepția de obligativitatea încheierii contractului se realizează prin Decizia Consiliului orașului Sîngera.
 3. Utilizatorii, persoanele fizice și juridice, instituţiile publice, asociațiile de locatari de orice formă din orașul Sîngera au următoarele drepturi:
  1. să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul de gestionare a deșeurilor, în condiţiile contractului de prestare a serviciilor;
  2. să sesizeze administrației publice locale deficienţe constatate în sfera serviciului de gestionare a deșeurilor şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului;
  3. să se asocieze în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea, promovarea şi susţinerea intereselor proprii;
  4. să primească şi să utilizeze informaţii privind serviciul de gestionare a deșeurilor, despre deciziile luate 
   în legătură cu acest serviciu de către autoritatea administraţiei publice locale sau operator, după caz;
  5. să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activităţile din sectorul serviciului de gestionare a deșeurilor;
  6. să li se presteze serviciul de gestionare a deșeurilor calitativ, la timp și în condițiile contractului semnat cu operatorul de gestionare a deșeurilor;
  7. să solicite operatorului de gestionare a deșeurilor prestarea serviciilor de dezinfecție a recipientelor și punctelor de colectare a deșeurilor municipale contra plată.
 4. Utilizatorii, persoanele fizice sau juridice, instituţiile publice, asociațiile de locatari de orice formă din orașul Sîngera au următoarele obligaţii:
  1. să respecte prevederile prezentului Regulament şi clauzele contractului de prestare a serviciului de gestionare a deșeurilor;
  2. să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de
    prestare a serviciului de gestionare a deșeurilor;
  3. să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare;
  4. să asigure colectarea separată a deșeurilor (în cazul existenței unui asemenea serviciu), rezultate din gospodăriile proprii sau din activităţile lucrative pe care le desfăşoară, precum şi depozitarea acestora în containere 
   asigurate de operatorul serviciului de gestionare a deșeurilor, numai în locurile special amenajate;
  5. să accepte întreruperea temporară a prestării serviciului de gestionare a deșeurilor ca urmare a execuţiei unor lucrări
    prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare sau forță majoră;
  6. să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;
  7. să execute operaţiunea de colectare în condiţii de maximă siguranţă din punct de vedere al sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri;
  8. să nu introducă în recipientele de colectare alte deșeuri decât cele stabilite de contractul pentru prestarea serviciului de gestionare/evacuare a deșeurilor;
  9. să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face colectarea, precum şi recipientele în care se depozitează deşeurile în vederea colectării;
  10. să asigure dezinfecție și spălarea recipientelor de colectare a deșeurilor;
  11. să depoziteze deșeurile doar în recipientele de colectare proprii amplasate la punctul de colectare stabilit sau în propria gospodărie;
  12. să nu arunce sau depoziteze alte deșeuri decât cele stabilite prin contractul pentru prestarea serviciului de gestionare/evacuare a deșeurilor în recipientele de colectare sau pe platformele punctelor de colectare a deșeurilor;
  13. să achite taxa de salubrizare în mărimea și condițiile stabilite prin Decizia Consiliului orașului Sîngera;
  14. să respecte alte obligații prevăzute de prezentul Regulament, de Deciziile și Dispozițiile administrației publice locale și centrale, precum și de alte acte normative.

 

CAPITOLUL III

Reguli generale privind asigurarea și menținerea curățeniei în or. Sîngera

 1. Transportarea pe străzile centrale (asfaltate) ale satului în cantități mari a substanţelor minerale utile, materialelor de construcţie şi a deşeurilor de producere sau menajere cu mijloace de transport se permite numai cu mijloace de transport închise sau deschise, însă acoperite cu prelată.
 2. În timpul curăţirii străzilor, trotuarelor, aleilor şi altor locuri publice se vor întreprinde măsuri în vederea neadmiterii poluării apelor din râuri sau pâraie, precum și a acumulării deșeurilor sub tufari, copaci, pe gazon precum şi pe zona carosabilă a drumului.
 3. Curăţarea intrărilor, precum și a perimetrului din preajma proprietății private se efectuează din contul proprietarului sau gestionarului acesteia cel puțin prin:
  1. cositul ierbii și tăierea vegetaţiei ce depăşeşte 15 centimetri de la sol (cu excepţia culturilor sădite, după caz, pentru amenajarea zonei respective: flori, arbuşti, arbori, iarbă decorativă, tufari decorativi, etc.);
  2. curățarea arborilor care se extind pe zonele spre drum;
  3. măturarea teritoriului menţionat, cu respectarea obligatorie a pct. 10;
  4. spălatul, după caz;
  5. greblarea frunzelor și vegetației uscate;
  6. nivelarea prin eliminarea şi amenajarea corespunzătoare a pietrişului (altor denivelări) în cazul executării lucrărilor de întreţinere a drumului cu autogrederul sau altor mijloace tehnice speciale.
 4. Gunoiul adunat în urma salubrizării zonelor particulare şi din preajma acestora se va transporta de către proprietar/gestionar, în locurile special amenajate și autorizate sau acesta va asigura colectarea lor cu ajutorul unui agent economic autorizat.
 5. Transportarea obiectelor voluminoase de provenienţă casnică, deşeurilor din construcţii, animaliere şi resturilor vegetale (deşeurilor de producere sau menajere) se efectuează în locurile special amenajate și autorizate sau acestea vor fi colectate de un agent economic autorizat.

 

CAPITOLUL IV

Responsabilități privind asigurarea și menținerea curățeniei pe domeniul public

 1. În scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public din orașul Sîngera, se impun următoarele obligații:
  1. instalarea lăzilor de gunoi (cu caracteristici fixe sau parţial portante) este necesară şi obligatorie:
   1. la intrările în instituţiile publice (instituţiile de învăţământ, medicale, de cultură, sport, etc.) – câte cel puţin o ladă de gunoi;
   2. la intrările sau în imediata apropiere (maxim 10 metri pe orizontală) a întreprinderilor de producere, a unităţilor de alimentaţie publică (inclusiv magazine, baruri, cafenele, restaurante) şi/sau de prestări servicii de deservire socială - câte două lăzi de gunoi.
  2. Lăzile de gunoi urmează să fie întreţinute în ordine exemplară (vopsite, cu un aspect estetic), curăţate zilnic de agenţii economici, instituțiile publice, precum şi reparate de către persoana obligată la instalare;
  3. Instalarea şi întreţinerea lăzilor de gunoi se efectuează de către administraţiile instituţiilor publice, a agenților economici, a întreprinderilor de producere, a unităţilor de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii de deservire socială.
  4. pentru persoanele fizice care locuiesc pe teritoriul or. Sîngera, satelor Dobrogea sau Revaca sau care dețin spațiu locativ sau teren:
   1. să mențină și să asigure curăţenia (măturatul, spălatul, cositul ierbii, greblarea frunzelor uscate) gospodăriilor proprii, precum şi a perimetrului gospodăriei, în limita minimă de un metru, pe străzile locale și de doi metri, pe străzile asfaltate,  spre domeniul public, precum și zona de trotuar și spațiu verde, inclusiv alveolele până la partea carosabilă a străzii sau a drumului, în dreptul gospodăriei în care locuiesc;
   2. să amenajeze spațiul verde din fața gospodăriei cu gazon sau flori, doar în cazul în care există suficient spațiu pentru aceasta;
   3. să nu păstreze în suprafața locativă sau pe terenul care îi aparține sau îl gestionează, mărfuri, materiale sau alte bunuri care prin mirosul pe care îl degajă deranjează ceilalți locatari sau care, în contact cu agenții atmosferici, se descompun și produc deteriorări sau degradări imobilului;
   4. să îndepărteze zăpada şi/sau gheaţa existentă pe trotuare şi alei pietonale pe toată lăţimea acestora până la partea carosabilă a străzii sau a drumului, în dreptul imobilelor în care locuiesc;
   5. să asigure o permanentă stare de curățenie și igienizare a spațiilor destinate animalelor de companie sau a păsărilor de orice fel, precum și a spațiilor destinate creșterii animalelor mici sau a păsărilor de curte, luând măsurile necesare în vederea evitării creării disconfortului din cauza mirosurilor;
   6. să îndepărteze ţurţurii formaţi în jgheaburile clădirilor sau altor construcții care îi aparțin sau pe care le gestionează sau utilizează, care prezintă un potenţial pericol pentru siguranţa pietonilor.
  5. pentru persoanele juridice, agenții economici care activează pe teritoriul administrativ teritorial al or. Sîngera, indiferent de forma lor organizatorico-juridică, inclusiv întreprinzătorii individuali și deținătorii de patentă, instituțiile publice și alte instituții:
   1. să mențină și să asigure curăţenia (măturatul, spălatul, cositul ierbii, greblarea frunzelor uscate) a incintelor proprii, precum şi a zonelor pe o suprafață de minim zece metri lățime (sau până la partea carosabilă a străzii sau a drumului, precum și zona de trotuar și spațiu verde, inclusiv alveolele până la partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul imobilului) pe tot perimetrul imobilului/terenului care îi aparține sau pe care îl gestionează. În cazul existenței schemei de amplasare eliberate de administrația publică locală - salubrizarea se va efectua conform schemei. 
   2. să amenajeze spațiul verde din fața imobilului cu arbori și arbuști decorativi, flori sau gazon, dacă spațiul permite;
   3. să asigure curăţenia locurilor de parcare din domeniul public, pe care le utilizează aceștia sau, dacă este cazul, clienții acestora şi să nu efectueze reparaţii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor sau spălarea    autovehiculelor;
   4. să asigure curățenia terenului, pavilionului și mobilierului urban și rural ale stațiilor de așteptare a transportului public, în cazul persoanelor juridice care dețin drept  de proprietate sau de arendă pe acest spațiu, sau au eliberată autorizare de funcționare;
   5. să îndepărteze zăpada şi/sau gheaţa existentă pe trotuare şi alei pietonale pe toată lăţimea acestora până la partea carosabilă a străzii sau a drumului, în dreptul imobilelor care le aparțin cu drept de proprietate sau pe care le gestionează/utilizează sau în care îşi desfăşoară activitatea sau pe care le folosesc în alte scopuri;
   6. să îndepărteze ţurţurii formaţi în jgheaburile clădirilor sau altor construcții care îi aparțin sau pe care le gestionează/utilizează, care prezintă un potenţial pericol pentru siguranţa pietonilor.
   7. să instaleze coșuri de gunoi pentru clienții proprii, în cazul persoanelor juridice, proprietari de gherete, tonete, etc., conform prevederilor pct.14 alin.1);
  6. pentru asociațiile de locatari de orice formă:
   1. să mențină și să asigure curățenia în casele scărilor și subsolurile blocurilor de locuințe din administrare;
   2. să îndepărteze ţurţurii formaţi în jgheaburile blocurilor de locuințe, care prezintă un potenţial pericol pentru siguranţa pietonilor;
   3. să amenajeze spațiul verde din zona de amenajare și salubrizare cu arbori și arbuști decorativi, flori sau gazon;
   4. să asigure toaletarea arbuștilor din zona de amenajare și salubrizare;
   5. să solicite intervenția operatorului de gestionare a spațiilor verzi privind toaletarea/defrișarea arborilor 
    din zona de amenajare și salubrizare care prezintă pericol pentru siguranța oamenilor.
  7. pentru proprietarii, deținătorii și gestionarii terenurilor de orice tip din raza administrativ teritorială a or. Sîngera:
   1. să asigure folosirea terenului conform destinației acestuia;
   2. să asigure îngrijirea terenului și neadmiterea răspândirii buruienilor pe acesta;
   3. să întreprindă măsuri de combatere și prevenire a răspândirii buruienilor pe terenurile care îi aparțin și pe întreg perimetrul acestuia spre domeniul public, prin arare, cosire, smulgere sau stropire cu substanțe corespunzătoare.

 

CAPITOLUL V

Interdicții şi sancţiuni 

 1. Pe raza administrativ-teritorială a orașului Sîngera și satelor Dobrogea și Revaca este interzisă:
  1. aruncarea deșeurilor de ambalaje, hârtiilor, mucurilor de țigară, cojilor de semințe, etc. pe terenurile de joacă, terenurile de sport, precum și pe domeniul public sau privat (altul decât domeniul privat propriu);
  2. fumatul în locurile publice
  3. intrarea pe terenurile de sport cu băuturi alcoolice, 
  4. aruncarea deşeuri din propria gospodărie/apartament/vilă etc pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane, pe zonele de agrement, în păduri, pe terenuri de sport și de joacă, în alte spații publice, precum și în coșurile de gunoi instalate în spațiile publice, pe trotuare, alei sau în stațiile de așteptare a transportului public;
  5. scoaterea gunoaielor măturate din localuri, autovehicule, magazine sau imobile pe domeniul public, precum şi îndepărtarea gunoiului măturat de pe trotuare în rigole sau carosabil;
  6. pe timp de iarnă – aruncarea zăpezii pe partea carosabilă a străzii;
  7. spălarea autovehiculelor pe domeniul public, precum și reparaţii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor;
  8. murdărirea carosabilului și a trotuarelor cu pneurile murdare sau transportul în condiţii improprii al oricăror produse sau materiale (ex; scurgerea sau împrăștierea nisipului, pietrișului, pământ, betoane, lichide, etc.);
  9. depozitarea/păstrarea deșeurilor de orice natură, a materialelor de construcție sau oricăror alte materiale sau bunuri, obiectelor sau utilajelor vechi și uzate pe domeniul public, fără autorizarea administrației publice locale;
  10. amenajarea de grajduri, cotețe, garaje, parcări sau alte construcții temporare, capitale sau improvizate pe terenuri publice, fără autorizarea, din partea administrației publice locale;
  11. murdărirea porților, gardurilor, jgheaburilor, burlanelor și fațadelor clădirilor;
  12. degradarea terenurilor de joacă sau terenurilor de sport, a coșurilor, pubelelor, containerelor și altui mobilier urban sau rural din dotarea localității, amplasate pe străzi, în parcuri și în alte locuri publice;
  13. lăsarea excrementelor animalelor de companie proprii pe drumuri, în parcuri, scuare, sau în alte locuri publice. Fiecare deținător de animal de companie trebuie să dețină asupra sa mijloacele/dotările necesare (pungă, făraș, mătură) și să curețe locul de excrementele animalelor de companie proprii;
  14. aruncarea apelor uzate pe trotuare, drumuri, spații verzi, carosabil sau în gurile sistemului de canalizare pluvială a localității;
  15. spălarea curții, autovehiculului sau altor bunuri în propria curte cu scurgerea apei pe drum; 
  16. lipirea, scrierea, inclusiv cu graffiti sau expunerea de afişe sau anunţuri în alte locuri decât pe panourile speciale de afişaj şi reclame fixe;
  17. menţinerea reclamelor deteriorate, inestetice, incomplete sau depăşite pe faţadele sau acoperişurile imobilelor, în vitrinele magazinelor sau pe panourile speciale de afişaj;
  18. ocuparea anumitor suprafeţe din domeniul public pentru executarea de schele pentru reparaţii, devierea circulaţiei pietonale sau rutiere impusă de executarea lucrării, fără autorizaţii din partea administraţiei publice locale;
  19. ruperea sau degradarea indicatoarelor de circulaţie, plăcuțelor indicatoare de străzi etc.;
  20. degradarea marcajelor şi indicatoarelor turistice, a podurilor, podeţelor şi parapetelor, precum şi a altor dotări aferente acestora;
  21. degradarea grătarelor, căminelor, recipientelor de canal stradal aferente reţelelor tehnico – edilitare aflate în domeniul public;
  22. neînchiderea cu capace, grătare a căminelor, recipientelor de canal stradal aferente reţelelor tehnico –edilitare;
  23. astuparea gurilor de scurgere stradale cu nisip, gunoi, reziduuri sau cu alte materiale;
  24. executarea de planuri înclinate din beton, asfalt, pavaj sau alte materiale precum și scoaterea bordurilor sau realizarea, pe terenul public, de pante pentru căi de acces sau urcarea autovehiculelor, fără autorizaţii din partea administraţiei publice locale;
  25. blocarea locurilor pentru parcare, a trotuarelor şi carosabilului cu lanţuri, cabluri  sau alte materiale fără acordul administraţiei publice locale, precum şi murdărirea clădirilor, gardurilor şi a platformelor parcărilor prin inscripţionare;
  26. depozitarea grămezilor de zăpadă în amestec cu material antiderapant (sare, nisip, etc.) rezultate din activitatea de deszăpezire, pe zonele verzi, garduri vii, alveole stradale plantate cu arbori;
  27. distrugerea de zone verzi sau degradarea zonelor verzi prin rupere, calcare, tăiere, etc.;
  28. distrugerea zonelor verzi din cartiere, precum și din localitate pentru amenajarea de grădini de legume şi zarzavaturi, parcări sau alte construcții capitale sau improvizate;
  29. spălarea autovehiculelor pe străzi, în râuri, lacuri sau pe malurile acestora, lângă izvoare sau fântâni şi în alte locuri ce aparţin domeniului public;
  30. blocarea accesului utilizatorilor, precum şi a autovehiculelor, aparţinând operatorului, la punctele de colectare a deşeurilor;
  31. aprinderea focului în interiorul punctelor de colectare a deşeurilor, europubele, euro containere sau alte recipiente de colectare a deşeurilor;
  32. arderea vegetaţiei şi a reziduurilor rezultate în urma activităţilor de salubrizare din propria gospodărie sau de pe domeniul public;
  33. mutarea recipientelor pentru deșeuri din cadrul punctelor de colectare pe alte amplasamente fără acordul operatorului de gestionare a deșeurilor sau a administrației publice locale;
  34. scoaterea şi/sau împrăştierea de către persoane fizice a deșeurilor depozitate în recipientele de colectare;
  35. văruirea tulpinilor arborilor, bordurilor sau a altor echipamente de pe domeniul public, fără acordul administrației publice;
  36. plasarea sau construcția pe domeniul public, fără autorizarea administrației publice locale, a gardurilor, bordurilor, pilonilor, blocurilor din beton sau a oricărui alt obiect sau construcție, inclusiv cu scopul de a proteja gardul propriu sau orice altă construcție proprie;
  37. depozitarea pe străzi, acostamente, trotuare, alei, parcuri, câmpuri şi alte locuri publice a materialelor de construcţie (nisip, pietriş, moloz, blocuri de calcar, etc) şi a oricăror altor bunuri/materiale de orice altă natură;
  38. deversarea apelor uzate, precum şi amplasarea ţevilor de canalizare în afara ogrăzilor private;
  39. parcarea şi/sau staţionarea mijloacelor de transport, a remorcilor sau altor agregate (automobil, tractor, tehnică agricolă, remorci de orice natură şi tip, utilaje, etc.) în situaţia în care amplasarea acestora obstrucţionează circulaţia pietonilor şi/sau a mijloacelor de transport;
  40. păstrarea şi depozitarea furajelor (fân, paie, porumb uscat etc) şi maselor lemnoase pe domeniul public, precum şi a deşeurilor animaliere și de grajd;
  41. depozitarea deşeurilor menajere, din construcţii, animaliere şi resturilor vegetale în alte locuri publice, decât locurile autorizate în acest sens;
  42. arderea gunoiului, frunzelor şi altor deşeuri de producere sau menajere;
  43. încleierea permanentă (descleierea cărora lasă urme) a avizelor sau anunțurilor (de orice natură) pe garduri, copaci, pereţii instituţiilor publice, piloni, cu excepţia locurilor special amenajate sau autorizate;
  44. ţinerea câinilor dezlegaţi în afara curţilor caselor de locuit particulare, precum şi întreţinerea animalelor domestice pe lângă casele de locuit ce depăşesc numărul de capete permis de normativele sanitare naţionale precum și de regulamentele locale;
  45. plimbarea câinilor fără echipament special;
  46. păscutul animalelor şi păsărilor domestice în parcuri, scuaruri şi în alte locuri publice cu excepția pășunilor, precum şi păscutul animalelor domestice pe terenurile autorizate anterior datei stabilite de către autorităţile administraţiei publice locale;
  47. lăsarea animalelor domestice libere și fără supraveghere. Posesorii de animale şi/sau păstorii urmează să însoţească animalele spre/dinspre păşuni.
  48. lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri.
 2. Depozitarea temporară a materialelor de construcție, produselor furajere sau a oricăror altor materiale/bunuri sau deșeuri, pe domeniul public, ocuparea temporară a domeniului public pentru executarea de schele pentru reparaţii, devierea circulaţiei pietonale sau rutiere impusă de executarea lucrării, amenajarea temporară a parcărilor, ocuparea terenului public cu alte obiecte, materiale sau bunuri se permite numai după autorizarea de către administrația publică locală prin eliberarea unei scheme de amplasare de către Primar sau specialistul desemnat de către Primar, cu indicarea termenului de depozitare.
 3. Încălcarea termenului stabilit prin procedura de autorizare, serveşte temei de atragere la răspundere contravențională în conformitate cu prezentele reglementări.
 4. Persoana care a săvârșit contravenția este obligată să restabilească domeniul public sau proprietatea publică, cel puțin la starea inițială.
 5. La stabilirea mărimii amenzii conform Codului Contravențional, agentul constatator va califica drept circumstanță agravantă eschivarea persoanei de la obligația prevăzută la pct.18, iar acceptul, drept circumstanță atenuantă.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 1. Prevederile prezentului regulament intră în vigoare din momentul aprobării acestuia de către Consiliul orașului Sîngera.
 2. Persoanele fizice și juridice, instituțiile publice, asociațiile de locatari de orice formă care încalcă prevederile prezentului Regulament vor fi sancționate în conformitate cu art. 181 din Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008
 3. Constatarea contravenţiilor prevăzute în prezentul Regulament se efectuează de către agenții constatatori din cadrul Administrației Publice Locale.
 4. Agenții constatatori sunt în drept, dar nu obligați, să aplice sancțiunea sub formă de avertizare, doar o singură dată pentru o anumită încălcare.
 5. Prevederile prezentului Regulament pot fi actualizate în funcție de modificările legislației în domeniul salubrizării și de aprobarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor în orașul Sîngera și satele Dobrogea și Revaca.