Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Cariera

Cariera

PRIMĂRIA   OR. SÎNGERA  Anunță concurs pentru

I. Ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție:
 1. Specialist principal pentru reglementarea regimului funciar
 2. Specialist principal percepere fiscală
 3. Specialist principal relații cu publicul
 4. Specialist principal jurist
 5. Specialist economist
 6. Specialist incorporare și recrutare

 

II. Ocuparea funcțiilor vacante de personal de specialitate:
 1. Specialist principal achiziții publice
 2. Specialist principal agent constatator
 3. Specialist superior relații cu publicul
 4. Specialist superior protecția drepturilor copilului
 5. Contabil

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201/209, Primăria or. Sîngera anunță concurs la ocuparea funcțiilor vacante, sus indicate. Concursul constă dintr-o probă scrisă și un interviu, petrecute la sediul Primăriei or. Sîngera (or. Sîngera str. 31 august 1989 nr. 22). 

Proba scrisă are drept scop testarea cunoștințelor și abilităților necesare pentru îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor funcțiilor vacante. Întrebările pentru proba scrisă se elaborează în baza bibliografiei concursului.

Condițiile de bază pentru participare la concurs:

La o funcție vacantă poate candida persoana care îndeplinește condițiile de bază și cerințele specifice minime prevăzute de art. 27 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • Deține cetățenia Republicii Moldova
 • Dispune de capacitatea deplină de exercițiu
 • Cunoaște limba română
 • Nu a împlinit vîrstă de 63 ani
 • În ultimii 5 ani, nu a fost destituit dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit a) și b) din Legea cu privire la funcția publică ți statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție
 • Nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție
 • Nu are interdicția de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate, rămas definitiv
 • Îndeplinește cerințele specifice pentru ocuparea funcției

Condiții speciale:

- Sunt prevăzute pentru fiecare funcție vacantă separat.

Condiţiile de muncă:

-         Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;

-         Program de muncă: luni-vineri, orele 8:00-17:00, pauză de masă 12:00-13:00;

 

Persoanele interesate urmează să depună Dosarul de concurs anexând, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 • Formularul de participare (se anexează)
 • Copia buletinului de identitate
 • Copia diplomei de studii si a suplimentului la diplomă
 • Copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesionala
 • Documente ce atestă experiența profesională
 • Documentele de evidență militară (pentru recruți și rezerviști)
 • Cazierul juridic sau declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale (se anexează)
 • Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (se anexează)
 • Certificatul medical 

 

Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs – 16 aprilie 2021, ora 16:30

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate se prezintă în cancelaria Primăriei or. Sîngera (or. Sîngera str. 31 august 1989 nr. 22) împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea acestora sau autentificate de notar. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, documentele urmează a fi depuse scanate și autentificate în modul corespunzător.  Această prevedere se aplică până la data termenului limită de depunere a documentelor 16.04.2021, ora 16:30 sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

 

Termenul limită a rezultatelor comisiei de concurs privind admisibilitatea dosarului pentru participarea la concurs 20.04.2021.

 

Data probei scrise/verbale: 22.04.2021.

 

Candidații admiși la concurs vor fi anunțați suplimentar, la posta electronica sau prin telefonul de contact oferit de către candidați în formularul de participare, despre ora la care trebuie să se prezinte la sediul primăriei or. Sîngera pentru proba scrisă/verbală.

adresa poștală: or. Sîngera str. 31 august 1989 nr. 22

Persoana de contact: Oleg Donceac

Tel 022 41 30 41

 

Bibliografia concursului:

 

Acte normative:

 • Constituția RM
 • Codul Civil al RM
 • Codul procedura civila a RM
 • Codul administrativ al RM
 • Codul Muncii al RM
 • Codul contravențional al RM
 • Codul funciar al RM
 • Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală
 • Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale
 • Legea   nr. 121/2007 cu privire la administrarea și deetatizarea proprietății publice
 • Legea finanțelor publice și responsabilitățile bugetar fiscale nr. 181/2014
 • Legea nr. 1216/1992 taxei de stat
 • Legea nr. 25/2008 Privind codul de conduită a funcționarului public
 • Legea nr. 82/2017 Integrității
 • Legea nr. 325/2013 Privind testarea integrității profesionale
 • Legea nr. 133/2016 Privind declararea averii si a intereselor personale
 • Legea nr. 270/2018 Privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar
 • Legea nr. 982/2000 Privind accesul la informație
 • Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
 • Legea nr.239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional
 • Legea nr.158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public