Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Anunțuri » Planul de măsuri și Programul de acțiuni privind profilaxia și combaterea buruienii ambrozia în perioada anului 2020

Planul de măsuri și Programul de acțiuni privind profilaxia și combaterea buruienii ambrozia în perioada anului 2020

05 Iunie 2020, Vineri
852
0


Cu privire la măsurile de combatere și prevenire a răspândirii ambroziei pe teritoriul or. Sîngera, satele Revacă și Dobrogea și aprobarea Planului de măsuri și a Programului de acțiuni privind profdaxia și combaterea buruienii ambrozia în perioada anului 2020 pe teritoriul or. Sîngera

Întru implementarea acțiunilor de prevenire, combatere și distrugere a ambroziei pe teritoriul or. Sîngera, satelor Revaca și Dobrogea, pentru a contracara efectele nocive ale acesteia asupra sănptății populației și în scopul executării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 967 din 03.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrozia artemișiifolia) și a Planului de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrozia artemișiifolia) pentru anii 2019-2024, în temeiul art.29 (2) și art. 32 (1) al Legii Republicii Moldova nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Primarul or. Sîngera DISPUNE:

  1. Se aprobă Planul de măsuri și Programul de acțiuni privind profilaxia și combaterea buruienii ambrozia în perioada anului 2020 pe teritoriul or. Sîngera.
  2. Contabilitatea va asigura alocarea surselor financiare pentru combaterea răspândirii ambroziei pe terenurile publice a APL din fondurile destinate amenajării teritoriului or. Sîngera.
  3. Se atenționează subiecții responsabili de gestionarea terenurilor despre obligația să desfașoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea acesteia în cazul prezenței pe terenurile din intravilanul și extravilanul localităților din componența or. Sîngera.
  4. Toți agenții economici, șefii de instituții, persoane fizice, subiecți responsabili de gestionarea terenurilor vor desfașura lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, tratare cu produse de uz fitosanitar sau alte lucrări și metode specifice până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia, în scopul distrugerii buruienii și prevenirii răspândirii acesteia.
  5. Dl Oleg Donceac, viceprimar și dl Vitalie Cozma, specialist, în perioada lunilor mai- octombrie: vor verifica și identifica suprafețele și terenurile infectate cu buruiana ambrozia în raza teritorial-administrativă.
  6. Dl Gheorghe Casian, specialist, va asigura informarea populației cu plasarea anunțului cu privire la măsurile de combatere și prevenire a răspândirii plantei ambrozia, atât pe rețelele de socializare precum și pe pagina electronică a Primăriei or. Sîngera și pe panourile informative.
  7. DL Oleg Donceac, viceprimar de comun cu muncitorii angajați în cadrul primăriei, vor asigura întreținerea conformă a terenurilor, proprietatea APL și a terenurilor, în cazul în care este imposibilă identificarea subiecților responsabili de gestionarea terenurilor sau în cazul persoanelor vârstnice, singuratice care, se află în imposibilitatea aplicării măsurilor de combatere și prevenire a ambroziei, sau în caz de litigii.
  8. Nerespectarea de către subiecții responsabili de gestionarea terenurilor a regulilor de prevenire a răspândirii, combaterea și distrugere a buruienii ambrozia (Ambrozia artemisiifolia) constituie contravenție și se sancționează, în conformitate cu art. 189 alin. (2) din Codul contravențional.

Planul de măsuri și Programul de acțiuni privind profilaxia și combaterea buruienii ambrozia în perioada anului 2020 pe teritoriul or. Sîngera

Nr. d/o

Acțiuni

Termenul de realizare

Autoritatea responsabilă

1

Aprobarea planului de acțiuni pentru prevenirea și combaterea răspândirii plantei dăunătoare ambrozia.

Alocarea resurselor financiare pentru combaterea răspândirii plantei dăunătoare ambrozia pe terenurile publice a APL.

Trimestrul II

Primarul or. Sîngera

POPA Valeriu

Contabilul-șef

Moraru Maria

2

Organizarea companiei de informare a populației cu privire la consecințele răspândirii plantei dăunătoare ambrozia prin:

elaborarea și plasarea anunțurilor pe facebook, panoul informativ; plasare pe pagina web a Primăriei or. Sîngera;

Trimestrul II- IV

Gheorghe Casian

Administratorul paginii Web a Primăriei or. Sîngera

3

Verificarea și identificarea terenurilor infectate cu buruiana ambrozia în raza or. Sîngera.

Smulgerea plantei sau tăierea repetată, care se face obligatoriu înainte de perioada de înflorire, pentru a nu provoca dispersia polenului.

Trimestrul II- IV

V.Cozma

Specialist pentru reglementarea regimului funciar

S. Țurcan

Specialist gospodării comunale și construcții

4

Inlăturarea prin metode agrotehnice (arat, cultivație, cosire, prașă manuală, lucrarea cu grapa cu discuri, lucrarea cu combinatorul) sau chimice ( erbicidarea, în primul stadiu de dezvoltare a plantei (până la înflorire), cu utilizarea produselor omologate conform Registrului de Stat al produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților, permise pentru utilizare în Republica Moldova) a focarelor de ambrozie apărute pe terenurile publice și private în or. Sîngera.

Trimestru II-III

Proprietarii de terenuri Persoane fizice și juridice Administrația publică locală


dispozitia-nr_31-din-04_06_20.pdf [1,71 Mb] (Descărcări: 22)
Vizualizare online: dispozitia-nr_31-din-04_06_20.pdf