Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » General » Regulamentul privind serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale

Regulamentul privind serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale

12 Martie 2021, Vineri
630
0

REGULAMENTUL 

privind serviciul de colectare a impozitelor şi  taxelor locale 

din cadrul primăriei or. Sîngera

 

I. Dispoziţii generale

 1. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul prevederilor art. 133 alin. (1) pct. 3), art. 156-158, art.160 al Titlului V, Titlului VI şi Titlului VII ale Codului fiscal, Legii nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI al Codului fiscal, Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale.

 2. Noţiunile utilizate corespund noţiunilor definite prin actele normative în baza cărora a fost elaborat prezentul Regulament.

 3. Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei or. Sîngera (în continuare - SCITL) este un organ cu atribuţii de administrare fiscală. Funcţiile SCITL sînt exercitate prin intermediul perceptorilor fiscali. Ca excepţie, aceste funcţii pot fi exercitate de secretarul sau de un alt funcţionar al primăriei, care nu este învestit cu dreptul de a semna documente de casă.

 4. SCITL administrează următoarele impozite şi taxe locale:

 a) impozitul funciar de la persoanele fizice (cetăţeni) şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier);

 b) impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice (cetăţeni);

c) taxa de la posesori de cîini;

d) taxa pentru salubrizare;

e) alte taxe locale stabilite prin decizia Consiliului or. Sîngera încasarea cărora nu țin de competența altor instituții, interprinderi sau organizații.

 5. Asigurarea SCITL cu documentele necesare pentru ţinerea evidenţei obligaţiilor fiscale, cu blanchete ale dărilor de seamă fiscale, chitanţe de recepţie a plăţilor fiscale, precum şi cu alte documente pentru administrarea impozitelor şi taxelor locale, specificate la pct.4 al prezentului Regulament, este pusă în sarcina primarului orașului Sîngera. Blanchetele de strictă evidenţă se vor utiliza în modul stabilit.

 6.Serviciul Fiscal de Stat exercită controlul asupra respectării de către SCITL a legislaţiei fiscale.

 7. Reviziile de casă la primării privind exercitarea funcţiilor SCITL de percepere şi transferare a mijloacelor băneşti în buget se efectuează de către Inspecţia financiară din subordinea Ministerului Finanţelor – odată cu efectuarea reviziilor asupra executării bugetelor anuale a orașului Sîngera, cu întocmirea actelor respective.

La încetarea raportului de serviciu al perceptorului fiscal sau al persoanei care exercită funcţiile acestuia, prin dispoziţia autorităţii executive, se creează o comisie care va efectua, în mod obligatoriu, revizia casei de încasări a impozitelor, taxelor şi a altor plăţşi transmiterea la contabilitatea primăriei a chitanţelor şi a altor documente de care persoanele menţionate poartă răspundere. În componenţa comisiei se includ primarul sau viceprimarul orșului Sîngera, contabilul-şef al primăriei, precum şi un consilier din cadrul consiliului or. Sîngera. La constatarea unor nereguli, comisia va informa imediat Inspecţia financiară din subordinea Ministerului Finanţelor.

 La încadrarea altor persoane în funcţia de perceptor fiscal sau la delegarea acestor funcţii altei persoane din cadrul primăriei, contabilitatea urmează să le transmită chitanţierele şi alte documente necesare pentru exercitarea funcţiilor respective, cu întocmirea actului de transmitere.

 În lipsa temporară a perceptorilor fiscali, reviziile de casă la primării privind exercitarea funcţiilor SCITL de percepere şi transferare a mijloacelor băneşti în buget le efectuează contabilitatea primăriei.


II. Organizarea şi funcţionarea SCITL

 8. Organizarea şi funcţionarea SCITL sînt stabilite printr-un regulament aprobat de Consiliul Orășanesc Sîngera. Regulamentul se elaborează în baza prezentului Regulament-tip. După adoptarea de către Consiliului or. Sîngera, regulamentul se prezintă, în termen de 10 zile, subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat DDF Botanica, mun. Chișinău.

 9. SCITL este o structură publică locală condusă de primarul orașului Sîngera. Perceptorul fiscal activează în baza contractului de răspundere materială şi este încadrat în SCITL de primarul orașului Sîngera, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 În cazul încadrării în bază de concurs, în cadrul comisiei de concurs participă, în mod obligatoriu, un reprezentant al subdiviziunii  Serviciului Fiscal de Stat DDF Botanica,       mun. Chișinău iar în cazul încadrării prin alte modalităţi prevăzute de lege – numirea se face după obţinerea avizului favorabil din partea subdiviziunii mun. Chișinău, sec. Botanica a Serviciului Fiscal de Stat.

 10. Evaluarea performanţelor profesionale a perceptorilor fiscali se efectuează potrivit prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

 11. SCITL, în procesul exercitării atribuţiilor sale, conlucrează cu celelalte organe cu atribuţii de administrare fiscală şi colaborează cu alte autorităţi ale administraţiei publice. El are dreptul să colaboreze cu organe competente din alte ţări şi să fie membru al organizaţiilor internaţionale de specialitate în baza acordurilor (convenţiilor) internaţionale. În cazul desfăşurării unor acţiuni în baza înţelegerilor reciproce cu alte organe de administrare fiscală, SCITL informează şi este informat despre măsurile întreprinse şi rezultatele lor, face schimb de informaţii în scopul exercitării atribuţiilor ce îi revin.

 1. Atribuţiile SCITL

 12. SCITL exercită, corespunzător domeniului de activitate, următoarele atribuţii:

- asigură evidenţa integrală şi conformă a contribuabililor ale căror obligaţii fiscale sînt calculate de SCITL şi evidenţa acestor obligaţii, cu excepţia celor administrate de alte organe;

 - întreprinde măsuri pentru asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale;

 - popularizează legislaţia fiscală şi examinează petițiile contribuabililor;

 - efectuează controale fiscale, în limitele competenţei sale. Metodele şi operaţiunile concrete utilizate la organizarea şi exercitarea controlului fiscal sînt determinate în baza Codului fiscal şi instrucţiunilor cu caracter intern ale Serviciului Fiscal de Stat;

 - în comun cu Serviciul Fiscal de Stat, compensează sau restituie sumele plătite în plus şi sumele care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite;

 - contribuie la tragerea la răspundere pentru încălcări fiscale;

 - asigură întreprinderea acțiunilor privind perfectarea actelor necesare în vederea aprobării deciziei despre stingerea prin scădere a obligației fiscale și luarea în evidență specială conform art. 174 alin. (1) din Codul fiscal;

 - exercită alte atribuţii prevăzute expres de legislaţia fiscală.

 2. Drepturile SCITL

 13. SCITL este învestit de a exercita, în comun cu Serviciul Fiscal de Stat, cu următoarele drepturi privind plăţile administrate:

 - să efectueze controale asupra modului în care contribuabilul respectă legislaţia fiscală;

 - să ceară explicaţiile şi informaţiile de rigoare asupra problemelor identificate în timpul controlului;

- să încaseze în numerar impozite, taxe, majorări de întîrziere (penalităţi) şi/sau amenzi;

 - să solicite în procesul controalelor fiscale şi să obţină gratuit de la orice persoană informaţii, date, documente, necesare în executarea atribuţiilor sale, cu excepţia informaţiilor care constituie secret de stat, precum şi copii de pe ele, dacă acestea se anexează la actul de control;

 - să deschidă şi să examineze, să sigileze, după caz, indiferent de locul aflării lor, încăperile de producţie, depozitele, spaţiile comerciale şi alte locuri, cu excepţia domiciliului şi reşedinţei, folosite pentru obţinerea de venituri sau pentru întreţinerea obiectelor impozabile, altor obiecte şi documentelor;

 - să controleze autenticitatea datelor din documentele de evidenţă şi din dările de seamă fiscale ale contribuabilului;

 - să aibă acces la sistemul electronic de evidenţă contabilă al contribuabilului;

 - să utilizeze dări de seamă fiscale, date cuprinse în corespondenţa cu contribuabilii şi informaţii ale autorităţilor administraţiei publice pe suporţi electronici şi de alt fel, perfectaţşi protejaţi conform legislaţiei în domeniu;

 - cu alte drepturi prevăzute expres în legislaţia fiscală.

 14. Suplimentar la drepturile specificate în pct. 13 al prezentului Regulament, SCITL, în comun cu organul fiscal, este în drept:

 -     să ridice de la contribuabil documente în cazurile şi în modul prevăzut de Titlul V al Codului fiscal;

  •  să constate încălcările legislaţiei fiscale şi să aplice măsurile prevăzute de legislaţie;
  •  să intenteze în sub semnătura primarului or. Sîngera, instanţele judecătoreşti competente acţiuni contra contribuabililor privind:

 a) anularea unor tranzacţii şi încasarea la buget a mijloacelor obţinute din aceste tranzacţii;

 b) anularea înregistrării întreprinderii sau organizaţiei în cazul încălcării modului stabilit de fondare a acestora sau al necorespunderii actelor de constituire prevederilor legislaţiei şi încasarea veniturilor obţinute de acestea;

 c) lichidarea întreprinderii sau organizaţiei în temeiurile stabilite de legislaţie şi încasarea veniturilor obţinute de acestea;

 d)alte acţiuni în conformitate cu legislaţia;

 e) să ceară şi să verifice lichidarea încălcării legislaţiei fiscale, să aplice, după caz, măsuri de constrîngere;

 f) la estimarea obiectelor impozabile şi la calcularea impozitelor şi taxelor, să utilizeze metode şi surse directe şi indirecte;

 g) să citeze la organul fiscal contribuabilul, persoana presupusă a fi subiectul impozitării, persoana cu funcţie de răspundere a contribuabilului, inclusiv responsabilul de evidenţa documentelor referitoare la persoana presupusă a fi subiectul impozitării pentru a depune mărturii, a prezenta documente şi informaţii în problema de interes pentru autoritatea fiscală, cu excepţia documentelor şi informaţiilor care, potrivit legii, constituie secret de stat;

 3. Obligaţiile SCITL

 15. În corespundere cu domeniul său de activitate, SCITL este obligat:

 a) să acţioneze în strictă conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul fiscal şi alte acte normative;

 b) să trateze cu respect şi corect contribuabilul, reprezentantul acestuia, alţi participanţi la raporturile fiscale;

 c) să popularizeze legislaţia fiscală;

 d) să informeze contribuabilul, în cazurile prevăzute de legislaţia fiscală sau la solicitarea acestuia, despre drepturile şi obligaţiile lui;

 e) să informeze contribuabilul, la cerere, despre impozitele şi taxele în vigoare, despre modul şi termenele lor de achitare şi despre actele normative respective;

 f) să primească, să înregistreze şi să soluționeze petițiile înaintate, precum şi să asigure legalitatea deciziilor şi comunicarea lor în termen legal;

 g) să efectueze controale fiscale şi să întocmească actele de rigoare;

 h) să verifice, în timpul controalelor fiscale, documentele de evidenţă şi dările de seamă fiscale ale contribuabilului;

 i) la cererea scrisă a contribuabilului, în care se indică destinaţia certificatului, să elibereze certificate ce atestă lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget la plăţile administrate;

 j) să ţină evidenţa contribuabililor ale căror obligaţii fiscale sînt calculate de SCITL, precum şi evidenţa acestor obligaţii fiscale, inclusiv a restanţelor, să transfere la buget sumele încasate ca impozite, taxe, majorări de întîrziere (penalităţi), amenzi, conform legislaţiei fiscale şi în modul stabilit de Guvern;

 k) să remită contribuabililor, conform legislaţiei fiscale, avizele de plată a obligaţiilor fiscale, precum şi deciziile emise;

 l) să efectueze, la cererea contribuabilului, compensarea sau perfectarea materialelor pentru restituirea sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite;

 m) în cazul depistării unei încălcări fiscale şi neîndeplinirii cerinţelor legale ale funcţionarului fiscal şi/sau perceptorului fiscal, să emită decizii privind aplicarea de sancţiuni;

 n) să exercite alte obligaţii prevăzute expres de legislaţia fiscală.

 16. Obligaţiile prevăzute la lit. l) şi m) din pct. 15 al prezentului Regulament sînt executate de SCITL în comun cu organul fiscal. Deciziile privind aplicarea de sancţiuni în cazurile prevăzute la lit. m) a pct.15 se adoptă de conducerea organului fiscal după coordonarea prealabilă cu primarul.

 4. Actele SCITL

 17. Decizia privind executarea atribuţiilor SCITL este emisă prin dispoziţia primarului. Prin derogare de la prevederile Titlului V al Codului fiscal, dispoziţiile primarului şi acţiunile perceptorului pot fi contestate în modul stabilit de lege.

 18. În cazul atribuţiilor exercitate în comun cu organul fiscal, decizia este emisă de conducerea organului fiscal după ce a fost coordonată cu primarul.

 Dacă primarul refuză să semneze decizia, aceasta capătă putere juridică din momentul semnării de către conducerea organului fiscal, care face înscrierea despre refuzul primarului de a o semna.