Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Funcțiile Vacante

Funcțiile Vacante

12 Martie 2021, Vineri
585
0

 1. Funcții vacante: Funcții publice de execuție:

 

Denumirea funcţiei: Specialist principal, perceptor fiscal

  

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:


1.Colectarea, în teritoriul primăriei or. Sîngera, a impozitelor şi taxelor locale aprobate de către Consiliul orăşenesc Sîngera;

2.Asigurarea evidenţei complete şi integrale a tuturor contribuabililor din or. Sîngera;

3.Conlucrarea cu cetăţenii în scopul respectării termenilor de plată stabiliţi   pentru achitarea impozitelor şi a taxelor locale stabilite;

4.Întocmirea dărilor de seamă lunare, trimestriale şi anuale privind achitarea impozitelor şi a taxelor locale stabilite;

5.Evidenţa bunurilor imobile aflate în posesia populaţiei teritoriului administrat;

6.Pregătirea pachetului de documente pentru încasarea silită a impozitelor şi taxelor de la persoanele restanţiere.

7.Elaborează proiecte de decizii în domeniu, însoţite de notă informativă şi înaintează spre adoptare Consiliului orăşenesc.

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:  Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil studii în  domeniu;  drept, economie;

Experienţă profesională: cel puțin 1 an experiență, preferabil experiență în domeniu

Salariu de funcţie: 5600 lei

 


Denumirea funcţiei: Specialist principal  pentru reglementarea regimului funciar

 

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Ţinerea Cadastrului funciar al oraşului Sîngera:
 2. Conlucrarea cu Consiliul orăşenesc Sîngera şi comisiile de specialitate ale acestuia, elaborarea proiectelor de decizii ]n domeniul funciar;
 3. Reprezentarea intereselor Primăriei or. Sîngera şi Consiliui orăşenesc Sîngera în relaţiile cu alte autorităţi, instanţe şi instituţii în domeniul relaţiilor funciare;
 4. Implementarea şi promovarea politicilor în domeniul reglementării regimului funciar.

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul geodeziei, cadastru, drept sau administraţie publică;
Experienţă profesională: cel puțin 1 an experiență, preferabil experiență în serviciu public
Salariu de funcţie: 5600 lei
 

Denumirea funcţiei: Specialist principal relații cu publicul


Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Redactează materiale informative și de comunicare
 2. Împreună cu managerii de proiect asigură implementarea activităților de proiecte, din perspectiva comunicării (poze, materiale de PR, elemente de vizibilitate etc.) 
 3. Însoțește echipele de proiect la evenimente organizate la nivel local (pe teritoriul Republicii Moldova, la necesitate și peste hotare) 
 4. Implementează strategia de comunicare a APL 
 5. Asigură elaborarea articolelor și publicarea acestora pe pagina web a APL
 6. Elaborează comunicate de presă 
 7. Stabilește contacte în rândul jurnaliștilor și dezvoltă/menține o bază de date actualizată a acestora 
 8.  Aduce la cunoștința echipei despre evenimentele la care APL este interesată sau are un avantaj în a participa 
 9.  Sprijină participarea reprezentanților APL la evenimente externe de promovare
 10. Dezvoltă și monitorizează mesaje și informații privind organizația și programele primăriei
 11.  Păstrează și arhivează (fizic și electronic) corespunzător documentația generată de îndeplinirea atribuțiilor 
 12. Consultă şi orientează populaţia care se adresează la primărie

 13. Participă la lucrul comisiilor de specialitate a Primăriei şi ale Consiliului                     orăşenesc;

 14. Coordonarea eficientă a tuturor activităților de comunicare și relații publice în vederea atingerii obiectivelor organizaționale.

Studii: va constitui un avantaj studiile superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul jurnalism, comunicare, drept, administraţie publică;
Experienţă profesională: cel puțin 1 an experiență, preferabil experiență în domeniu
Salariu de funcţie: 5600 lei

 

Denumirea funcţiei:  Specialist principal jurist


Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Reprezentarea intereselor Primăriei or. Sîngera, colaboratorilor Primăriei în toate instanţele de judecată, organele administraţiei publice, organele de forţă (poliţie, procuratură) şi în alte organizaţii
 2. Implementarea procedurilor de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici şi promovarea politicii în domeniu:
 3. Participarea nemijlocită  la elaborarea politicilor şi concepţiilor ce ţin de gestionarea şi administrarea bunurilor organului administrativ-teritorial: 

- Examinarea materialelor şi prezentarea, conducerii Primăriei, propuneri privind casarea, conservarea, gajarea, darea de arendă, transmiterea de la balanţ la balanţ a bunurilor administraţiei publice locale.

- Asigurarea evidenţei şi eliberării orderelor de repartiţie a spaţiului locativ în blocurile locative.

- Asigură controlul şi eliberarea autorizaţiilor de activitate a unităţilor comerciale, amplasate în teritoriul gestionat de Primărie.   

 1. Conlucrarea cu Consiliul orăşenesc Sîngera. 

- Participarea la elaborarea, în modul stabilit, a propunerilor şi avizelor la proiectele actelor legislative şi normative, proiectele deciziilor ce ţin de domeniul de activitate a   Primăriei. 

- Avizarea proiectelor de decizii, dispoziţii emise în cadrul activităţii primăriei şi Consiliului orăşenesc Sîngera.

 

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul dreptului.

Experienţă profesională: minimum 1 an în domeniul dreptului. 

Salariu de funcţie: 5600 leiDenumirea funcţiei:  Specialist superior relații cu publicul


Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Calcularea şi întocmirea bugetului în partea de venituri şi cheltuieli, întocmirea proiectului de reţea, state şi contingente ale instituţiilor finanţate de la bugetul or.Sîngera.

2. Întocmirea şi coordonarea cu conducătorii instituţiilor bugetare a devizelor de cheltuieli şi calculelor de deviz.

3. Calcularea şi întocmirea listelor de tarifare a lucrătorilor bugetari.

4. Efectuarea controlului permanent asupra respectării numărului de ore conform planului de învăţământ , statelor titular aprobate în baza ordinelor emise de Ministerul Finanţelor al RM.

5. Controlul asupra respectării limitelor de consum a resurselor termoenergetice, apei, serviciilor de telecomunicaţie, cheltuielilor pentru întreţinerea automobilului. Evidenţa consumului şi distribuirea limitelor  aprobate între instituţiile bugetare.

6. Evidenţa şi distribuirea limitelor de personal şi fondului de salarizare pe mijloacele  de bază şi speciale.

7. Evidenţa modificărilor parvenite în partea de venituri şi cheltuieli ale bugetului.

8. Evidenţa cheltuielilor efective (forma nr.309).

9. Întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă în termenii stabiliţi:

10. Elaborează proiecte de decizii pentru soluţionarea chestiunilor din domeniul financiar, ce ţin de competenţa Consiliului;

11. Implementarea şi promovarea politicilor în domeniul evidenţei contabile.

 

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul evidenţei contabile sau economiei;
Experienţă profesională: cel puțin 1 an experiență, preferabil experiență în serviciu public, domeniul economic, contabilitate.
Salariu de funcţie:4750 lei

Denumirea funcţiei: Specialist incorporare și recrutare

 

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

       1. Asigurarea supravegherii situaţiei oraşului în domeniul protecţiei civile;

       2Organizarea procedurilor de încadrare a recruţilor în serviciul militar; 

       3. Coordonarea activităţilor Gărzilor populare din oraşul Sîngera.

 

Studii: preferabil studii Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul administraţiei publice,   dreptului, pedagogie, militărie.

Experienţă profesională: cel puțin 1 an.

Salariu de funcţie: 4750 lei

 

 

II.      Funcții vacante: Personal de specialitateDenumirea funcţiei: Specialist principal achiziții publice

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 • Să Asigure organizarea licitaţiilor, conform Legii privind achiziţiile publice şi procedurilor speciale, solicitate de alți finanțatori.
 • Să fie responsabil pentru operaţiile generale de achiziţii publice ale primăriei or. Sîngera, în conformitate cu Legea achiziţiilor publice din Republica Moldova și procedurilor internaționale (PRAG);
 • Să organizeze şi monitorizeze activităţile achiziţiilor publice în implementarea proiectelor legate de achiziţiile serviciilor, bunurilor şi lucrărilor;
 • Să menţină evidenţă exactă cu privire la activităţile achiziţiilor publice de proiect şi să asigure conformitatea cu legislaţia Republicii Moldova și practicilor internaționale privind achiziţiile publice;
 • Să coordoneze activităţile achiziţiilor publice cu alte direcţii conexe. 

   

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul drept, evidenţei contabile sau economiei;

Experienţă profesională: cel puțin 1 an.

Salariu de funcţie: 5600 lei


 

Denumirea funcţiei: Agent constatator

 

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Determină faptele ce constituie contravenţii şi întocmește procesul contravenţional în condițiile art.442-444 din Codul contravențional;
 2. Constată, în limitele competențelor sale contravențiile prevăzute în Codul contravențional și acțiunile ilicite ale agenților economici, persoanelor fizice și juridice;
 3. Apără drepturile şi libertăţile legitime ale persoanei, apărarea proprietăţii, ordinii publice, a altor valori ocrotite de lege, în soluţionarea cauzelor contravenţionale, precum şi în prevenirea săvârșirii de noi contravenţii;
 4. Aplică sancțiuni contravenționale;
 5. Reprezintă Primăria or. Sîngera în fața autorităților care examinează cauza contravențională, atribuită conform competențelor, constatată în exercitarea atribuțiilor de funcție.

Studii: superioare în domeniul drept, protecție civilă, militare;
Experienţă profesională: minim 1 an în cadrul organelor de Stat și de Drept.
Salariu de funcţie: 5600 lei

 


Denumirea funcţiei: Specialist superior protecția drepturilor copilului

 

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 

1.Monitorizarea şi evaluarea situaţiei  copiilor şi  familiilor  cu copii din  localitate, identificarea  copiilor aflați în dificultate  și stabilirea modalităților de protecție a acestora.
2. Asigurarea luării și scoaterii de la evidență a familiilor cu copii aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți.
3. Întreprinderea acțiunilor necesare pentru prevenirea separării copilului de mediul familial sau pentru re (integrarea) copilului în familie.
4. Colaborarea cu autoritățile tutelare locale, teritoriale și centrale în vederea protecției copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, inclusiv prin informarea reciprocă pe problemele de interes comun.
5. Monitorizarea situației copiilor reintegrați în familie și societate.
6.Elaborarea  şi  implementarea strategiilor, programelor  locale privind prevenirea intrării  în  dificultate a  copilului si familiei  şi  protecţia  acestora.
7. Asigurarea  si  promovarea   cu  prioritate  a  interesului superior  al  copilului.
 8. Analizează cereri, sesizări din domeniul de activitate al serviciului. Întocmește rapoarte și dări de seamă.

Studii: superioare în domeniul asistență socială, drept.
Experienţă profesională: minim 1 an în domeniu.
Salariu de funcţie: 4950 lei


Denumirea funcţiei: Contabil

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Calcularea şi întocmirea bugetului în partea de venituri şi cheltuieli, întocmirea proiectului de reţea, state şi contingente ale instituţiilor finanţate de la bugetul or.Sîngera.
 2. Întocmirea şi coordonarea cu conducătorii instituţiilor bugetare a devizelor de cheltuieli şi calculelor de deviz.
 3. Calcularea şi întocmirea listelor de tarifare a lucrătorilor bugetari.
 4. Efectuarea controlului permanent asupra respectării numărului de ore conform planului de învăţământ , statelor titular aprobate în baza ordinelor emise de Ministerul Finanţelor al RM.
 5. Controlul asupra respectării limitelor de consum a resurselor termoenergetice, apei, serviciilor de telecomunicaţie, cheltuielilor pentru întreţinerea automobilului. Evidenţa consumului şi distribuirea limitelor  aprobate între instituţiile bugetare.
 6. Evidenţa şi distribuirea limitelor de personal şi fondului de salarizare pe mijloacele  de bază şi speciale.
 7. Evidenţa modificărilor parvenite în partea de venituri şi cheltuieli ale bugetului.
 8. Evidenţa cheltuielilor efective.
 9. Întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă în termenii stabiliţi:
 10. Implementarea politicilor şi procedurilor moderne, reglementate de legislaţia în vigoare în vederea realizării optime a obiectivelor Primăriei oraşului Sîngera.
 11. Aplicarea şi respectarea cadrului juridic a cerinţelor unice şi a mecanismului de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare stabilite de legislaţie. 

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul evidenţei contabile şi economiei;
Experienţă profesională: cel puțin 1 an experiență, preferabil experiență în serviciu public, domeniul economic, contabilitate
Salariu de funcţie: 4650 lei

 

Denumirea funcţiei: Specialist superior relații cu publicul

 

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 • Organizează sălii de ședințe pentru buna desfășurare a acestora
 • Redactează materiale informative și de comunicare
 • Asigură elaborarea articolelor și publicarea acestora pe pagina web a APL
 • Elaborează comunicate de presă 
 • Stabilește contacte în rândul jurnaliștilor și dezvoltă/menține o bază de date actualizată a acestora 
 • Sprijină participarea reprezentanților APL la evenimente externe de promovare
 • Dezvoltă și monitorizează mesaje și informații privind organizația și programele primăriei
 •  Păstrează și arhivează (fizic și electronic) corespunzător documentația generată de îndeplinirea atribuțiilor 
 • Consultă şi orientează populaţia care se adresează la primărie
 • Participă la lucrul comisiilor de specialitate a Primăriei şi ale Consiliului                     orăşenesc;

Studii: va constitui un avantaj studiile superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul jurnalism, comunicare, drept, administraţie publică;
Experienţă profesională: cel puțin 1 an experiență, preferabil experiență în serviciu public
Salariu de funcţie: 4950 lei


Formular Aplicare